Är det för mycket snack om potentialer?

Visst är potentialen för effektivare energianvändning mycket stor (och växande). Men vi kanske snackar för mycket om den?! Som om den var huggen i sten och som om det vore ett tecken på efterblivenhet hos användarna att den inte utnyttjas bättre. Eller som om det stod några ekonomiska hinder i vägen och när de väl är undanröjda så agerar den ekonomiskt rationella människan reflexmässigt till sitt (och allas) bästa. Men effektivisering fordrar acceptans och hindren för acceptans kan vara många och legitima.

Om vi istället såg till effektiviseringsresultatet (E) som produkten av Potential (P) och Acceptans (A) så skulle vi kanske bli bättre på att fokusera på hur acceptansen skall kunna höjas. E=P*A och om A=0 så hjälper det inte om Potentialen är stor.

I USA har man studerat några tekniker där potentialen bedöms som stor och ritat om utbudskurvan för effektivisering för lågenergilampor (se bild). Slutsatsen är att det är viktigt att rikta in sig på att öka acceptansgraden och att det inte nödvändigtvis är de ekonomiska argumenten i sig som ä de viktiga utan att finna de situationer och de aktörer som kan åstadkomma en förändring.

image

1. Baseline är den observerade marknadsupptagningen
2. Split Incentive refererar till fallen där den som köper lampan inte är samma person som betalar för elen
3. Product Availability innebär att produkten inte finns tillgänglig
4. Lock-in att produkten inte passar i användarens utrustning
5. Life-time uncertainty att användaren inte riktigt litar på specifikationerna
6. Product Information att vissa användare inte känner till produkten alls
7. Search Cost att man vill kolla upp olika försäljningsställen
8. Consumer preferences innebär att kunden föredrar andra egenskaper hos produkten

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv