Bror Duktigsk helhetssyn med globalt fokus.

När någon börjar använda ordet helhetssyn eller något närbesläktat uttryck är det ofta i syfte att påpeka att den man talar med har skygglappar. Eller rent av inte förstår vad det hela handlar om. Man kan t.ex. tala om “globalt fokus”. Det gör några representanter för Svenskt Näringsliv i tidningen Miljö&Utveckling. Det är herrarna Nyström och Fölster som på nytt drar fram sina tidigare argument om att Sveriges insatser i klimatfrågan egentligen bidrar till att förvärra klimatet. För att vi inte skall missa poängen så framhåller de att Sverige har en självpåtagen “Bror Duktig-roll”.

De använder två exempel:
1) Satsningar på höghastighetståg leder till att ökad import av kolkraft som ökar elpriset och driver ut elintensiv verksamhet till länder där inga restriktioner finns - och då ökar utsläppen.
2) Om man i Sverige tvingas köpa bilar som använder mindre mängd bränslen minskar efterfrågan och därmed världsmarknadspriset vilket innebär att andra köper den olja vi inte använder.
Lösningen skulle enligt Nyström och Fölster vara en global klimatpolitik som prioriterar export av utsläppsfri el och snabbare utveckling av utsläppsfri teknik för fattigare länder.

Men tänk om höghastighetstågen attraherar resenärer som annars skulle flugit eller kört bil och därmed ersätter dessa utsläpp? Om utveckling av sådan teknik blir populär också i fattigare länder. Om lågförbrukande bilar också “tvingas” på andra länders medborgare (inklusive de fattiga). Och om elsystemet utvecklas till att utnyttja lokala förnybara resurser när utsläppen begränsas också för kolproduktionen. Då skulle ju både höghastighetståg och krav på fordon vara just sådan klimatpolitik som de önskar.

Det kanske rent av är så att globalitet också innefattar andra förändringar i användningen av produkter som drivs med energi och inte enbart kan bedömas från prisförändringen på energin? Ty ytterst är det inte energin vi vill ha utan nyttan som energin och produkten förmedlar (ljus, kraft, värme, mobilitet, etc.). Om vi nu skall vara riktigt globala - och undvika att vara “Bror Duktiga”!?

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv