Bevara jobb eller skapa nya?

LO vill bevara jobben med ny kärnkraft som förmodas ge billig el. Men att backa in i framtiden är grundläggande attityd som fackföreningsrörelsen övergav redan vid förrförra sekelskiftet. Då ville vissa företrädare motarbeta mekaniseringen som hotade de befintliga muskelkrävande jobben. Till all lycka övergavs den modellen och istället bejakades teknikutvecklingen som skapade nya, mera kvalificerade och bättre betalda jobb i nischer där man var föregångare och hade obetydlig konkurrens från andra länder.

1. Ny kärnkraft ger inte billig energi om den inte subventioneras
2. Industrin (och samhället) har enorma och outnyttjade möjligheter till energisparande vilket leder till att befintlig elproduktion kan utnyttjas bättre (och billigare)
3. Utveckling av nya jobb (och ny teknik) är en viktigare strategi för framtida välstånd än bevarande. Det finns många områden där sådana förändringar ägt rum. Sverige var en gång en stor varvsnation och textilproducent. De jobben försvann men ersattes av nya (och bättre)

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv