Ett effektivare Europa

Remissvaren på grönboken om effektivsering har nu sammanställts (SEC_693__2_.pdf) och ligger till underlag för den kommande aktivitetsplanen. Det är en intressant sammanställning, men med förvånansvärt få svenska bidrag bland svaren. Är det EU-negativismen som slår igenom här? I så fall bör man betänka att det postiva som händer just nu på effektiviseringsområdet sker därför att EU driver på. De svenska myndigheternas inställning är inte av typen “pådrivande”. Kanske kan den senaste tidens politiska skärmytslingar leda till en ändring, men det har vi inte sett ännu!

Men missa inte att ge din syn på den nya grönboken om energisäkerhet,senast den 24 september, frågorna är....(se nedan)

FRÅGOR:
A. Konkurrenskraft och den inre marknaden för energi

1. Vilka åtgärder måste EU och medlemsstaterna vidta för att den inre marknaden för energi verkligen skall bli en realitet? (optional)
Göra större åtskillnad mellan nätoperatörer och produktion och distribution
Ge större befogenheter och mer oberoende för de nationella tillsynsmyndigheterna
Införa harmoniserade villkor för tillträde till nät (europeisk nätkodex)
Skapa en europeisk tillsynsmyndighet för energi
Skapa en gruppering av ansvariga för överföringssystemen på EU-nivå
Annat förslag

2. Vad bör den europeiska nätkodexen innehålla för att det ska vara möjligt att skapa ett gemensamt europeiskt energinät? (optional)
Säkerhetsregler
Regler för fördelning mellan energislag
Regler för kapacitetsfördelning (hantering av överbelastning)
Regler för insyn och öppenhet
Annat förslag

3. På vilket sätt kan EU, utöver att skapa en fungerande marknad, uppmuntra investeringar i infrastrukturer och produktionskapacitet? (optional)
Genom snabbare förfaranden för att bevilja tillstånd i medlemsstaterna
Genom mer samarbete mellan medlemsstaterna
Genom större öppenhet på marknaden
Genom mer ekonomiska bidrag från EU
Annat förslag

4. Hur kan det säkras att alla i Europa får tillgång till energi till rimliga priser? (optional)
Genom integrerade och konkurrensutsatta el- och gasmarknader
Genom fokusering på kostnadseffektiva metoder för att spara energi
Genom ökad diversifiering av energikällorna
Genom ökad användning av förnybar energi
Genom effektiva energitjänster
Genom minskat beroende av importerat bränsle
Annat förslag

5. Hur kan den inre marknaden för energi bidra till att upprätthålla sysselsättningen? (optional)
Genom låga priser som ökar industrins konkurrensförmåga
Genom att de transeuropeiska energinäten förverkligas
Genom att locka investerare till energisektorn
Annat förslag

Har du andra synpunkter på kapitlet om konkurrenskraft och den inre marknaden för energi? (optional)

B. Solidaritet

6. Vad kan EU göra för att förhindra att det blir kris i energiförsörjningen? (optional)
Skydda energiinfrastrukturerna mot naturkatastrofer och terrorism
Utveckla intelligenta elnät, efterfrågestyrning och lokala kraftverk som kan vara till hjälp vid plötslig brist på el
Samarbeta med systemansvariga om nätsäkerhet och ta fram gemensamma normer för säkerhet och tillförlitlighet
Skapa en observationsmekanism som i ett tidigt skede kan identifiera sannolika brister i infrastruktur och utbud
Se över och anpassa gemenskapens lagstiftning om oljelager
Införa EU-lagstiftning om gaslager för att garantera solidaritet mellan medlemsstaterna vid tillfälliga avbrott i gasförsörjningen
Utöka samarbetet med de stora energiproducenterna och energileverantörerna
Annat förslag

7. Vilka åtgärder behöver EU vidta för att kunna hantera en eventuell energikris? (optional)
Införa en solidaritetsmekanism som innebär att hjälp snabbt kan gå till de EU-länder där en krissituation lett till att energiförsörjningen inte fungerar
Se till att EU kan reagera samordnat om Internationella energiorganet fattar beslut om att ta ut olja ur nödlager
Införa en gemensam mekanism för att begränsa efterfrågan i krissituationer
Införa en gemensam mekanism som på ett tidigt stadium kan ge varningssignaler och öka reaktionsförmågan vid en energikris
Annat förslag

Vilka andra möjligheter finns? (obligatorisk uppgift)
 
C. Diversifiering av energimixen

8. Vad bör EU göra för att se till att Europa, som helhet, främjar diversifiering av energiutbudet? (optional)
Satsa på inhemska energikällor
Satsa på förnybara energikällor
Satsa på kärnkraft
Bli ledande när det gäller effektivt energiutnyttjande
Annat förslag
 
D. Hållbar utveckling

9. Hur kan en gemensam europeisk energistrategi på bästa sätt hantera klimatförändringarna och hur hittar man en jämvikt mellan kraven på miljöskydd, konkurrenskraft och försörjningstrygghet? (optional)
Europa bör arbeta för så breda internationella åtgärder mot klimatförändringar som möjligt
Europa bör vara ledande när det gäller energiteknik och när det gäller att ta fram politiska strategier för att skapa förändring
Europas ledande ställning när det gäller effektivt energiutnyttjande och förnybar energi bör befästas
EU:s system för handel med utsläppsrätter bör konsolideras
Alla nya förslag bör bedömas utifrån en kostnads?nyttoanalys
Annat förslag

10. Vad kan EU göra för att främja den fortsatta utvecklingen av rena och förnybara energikällor i EU? (optional)
Arbeta för att främja investeringar i medlemsstaterna
Införa incitament på EU-nivå
Definiera långsiktiga mål och ta fram en handlingsplan för förnybar energi
Vidareutveckla EU:s system för handel med utsläppsrätter
Främja forskningen inom EU:s strategiska plan för energiteknik
Annat förslag
 
E. Innovation och teknik

11. Vilka åtgärder bör vidtas på EU-nivå och nationell nivå för att Europa skall kunna behålla sin ledande position inom energiteknik? (optional)
Åtgärder för att främja det europeiska teknikinstitut som föreslagits
Åtgärder för EU:s strategiska plan för energiteknik
Åtgärder för att finansiera en mer strategisk energiforskning samt strategiska program för forskning och innovation, samt budget för dessa
Åtgärder för att engagera olika aktörer och beslutsfattare på hög nivå i arbetet med att ta fram en EU-strategi för omvandlingen av energisystemen
Åtgärder för att utveckla ledande marknader för innovation
Annat förslag

12. Vilka frågor och tekniker bör prioriteras i EU:s plan för energiteknik (optional)
Uppsamling och bindning av CO2 (CCS) Bättre återvinning av olja Rent kol (annat än CCS)
Lagring av kärnavfall Andra generationens biomassa Vågkraft och tidvattenkraft
Solenergi Vindkraft Väte och bränsleceller
Intelligenta elnät Annat förslag  
 
F. Extern politik

13. Vad bör prioriteras i den gemensamma energipolitiken gentemot omvärlden? (optional)
Att utveckla nya partnerskap med EU:s grannländer
Att utveckla ett nytt partnerskap med Ryssland
Att utveckla nya partnerskap med viktiga producentländer
Att utveckla nya partnerskap med stora konsumentländer i världen
Att göra frågor som klimatförändringar, effektivt energiutnyttjande och förnybara energikällor till en del av EU:s politik gentemot omvärlden
Annat förslag

14. Hur kan EU och medlemsstaterna främja en diversifierad energiförsörjning, särskilt när det gäller gas? (optional)
Genom att bygga nya terminaler för flytande naturgas
Genom att bygga nya rörledningar till producentländer i Mellanöstern och Centralasien
Genom att bygga nya rörledningar till producentländer i Afrika (Nordafrika)
Genom att införa EU-regler som innebär att medlemstaterna kan vända sig till minst tre olika leverantörer för de typer av energi som de importerar (olja, gas, kol)
Annat förslag
 
G. EU:s energipolitik

15. Tycker du att det behövs en ny och gemensam europeisk energistrategi? (optional)
Ja Nej Vet inte

16. Vilka principer bör den europeiska energistrategin bygga på? (optional)
Hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Annat förslag

17. Vilka principer bör enskilda energipolitiska initiativ i medlemsstaterna och regionerna bygga på? (optional)
Hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Annat förslag

18. Tror du att ett större fokus på energifrågor, både på EU-nivå och i medlemsstaterna, kan bidra till att målen för tillväxt och sysselsättning i Lissabonagendan uppnås? (optional)
Ja Nej Vet inte

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv