Framtiden har många tillfartsvägar

Utredningen om fossilfri fordonstrafik (Fossilfrihet på väg) har presenterats och grundlighet tar plats. Det är över 1000 sidor som delats upp på två volymer (som vi kan kalla Bakgrund och Resultat.)

Det är en rad åtgärder som granskats och där man föreslår medel för att åstadkomma radikala förändringar (se potential i ord och bild nedan)
1. Stimulera samhällsomställning mot minskade och effektivare transporter
2. Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
3. Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon
4. Biodrivmedel
5. Eldrivna vägtransporter

Naturligtvis har detta en påverkan även på drivmedelspriserna:

Föreslagen höjd energiskatt på dieselbränsle tillsammans med ökad användning av biodrivmedel genom kvotplikt och premiemodellen bedöms ge ett ökat drivmedelspris på som mest 2 kronor per liter dieselekvivalent i mitten av 2020-talet.

Vilket är en avsevärd skillnad från Konjunkturinstitutets 42 kr som de kom fram till i sin rapport om energi- och miljöpolitik. KI noterar klädsamt nog dock att:

Inget analysverktyg är anpassat för att studera så stora förändringar som målet om en fossiloberoende fordonsflotta innebär. Resultaten bör därmed tolkas med stor försiktighet.

Det låter sig sägas! Nu skall man heller inte utgå från att tjocka rapporter alltid är bättre än tunna, men “Fossilfrihet på väg” har gjort ett grundligt arbete och visar flera möjligheter för vår framtid. Och det känns mycket mera spännande och trovärdigt än att tjura över den omöjlighet som chockhöjda bränslepriser skulle innebära. Kan det vara något med analysverktygen? Det kanske behövs mer än ett? cheese

 

image
——
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv