Framtidens (allt grönare) företag

IBM gör vartannat år en undersökning av hur företagsledningarna i världens stora företag ser på framtiden. En trend man sett är att de ser miljön bli en allt viktigare drivkraft. Särskilt tydlig är den trenden i Asien (se bild). En annan trend är att man i allt större utsträckning ser teknologi och människors kunskap som viktiga komponenter för företagets utveckling och att “market factors” minskar i betydelse. Just när vi är på väg in i en lågkonjunktur kan detta vara värt att ta fasta på? Det kommer ju en tid efteråt när vi skall vara välrustade!?

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv