Mera grön el och effektivisering i Kina.

Den Kinesiska regleringsmyndigheten SERC kommer att sätta upp regler och priser för inmatning av “grön el” i det kinesiska elnätet. Som metoden beskrivs förefaller den inte olik metoden med inmatningstariffer som används i större delen av Europa (utom Sverige) med framgång. Andelen förnybar energi av den totala primärenergin skall vara 10% år 2010 och i eltillförseln 6%.

Energisituationen, både tillförsel och användning, står under hård bevakning av den kinesiska ledningen som givit uppdrag och befogenheter till statsorganet NDRC, National Development and Reform Commission, att vidta åtgärder. Över 8000 företag har bestraffats för att inte vara mera strikta när det gäller energianvändning och utsläpp. Några har tvingats lägga ned sin verksamhet. Det finns också ett särskilt program för de 1000 mest energislukande företagen (i realiteten 998) och som är helt inriktat på att de skall minska sin användning. Dessa företag svarade 2004 för en tredjedel av Kinas hela energianvändning och finns över hela landet , se figur.

image

Men sedan undrar man ändå om det inte finns kryphål, undanflykter och glidande formuleringar som gör att man kommer förbi sina problem. En cynisk kommentar som hörts om målsättningen att ha ren luft (klar sikt) ett visst antal dagar i Beijing inför Olympiaden är att det inte fordrar åtgärder utan bara en skicklig statistiker som behandlar rapporterna.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv