Klimatpolitik med främlingsrädsla?

IEA säger i sin senaste studie, ETP 2008, att situationen kräver ett internationellt samarbete av aldrig tidigare skådad omfattning (unprecedented levels of co-operation). Och man skulle tro att Svenskt Näringsliv nappat på den kroken när de lanserar en 16-sidig studie med titeln “Så går vi före” och ett svenskt “Global Impact Target”. Men istället är det en räcka argument (se nedan) för att Sverige skall ha en återhållsam politik vilket väsentligen beror på att man inte kan lite på de andra.

Allt vad vi gör motverkas av åtgärder i andra länder antingen därför att de inte agerar som vi (trots att vi kommit överens?!) eller därför att marknaden reagerar konträrt på vad vi gör. Om vi minskar oljeanvändningen så sjunker priset i världen och de andra använder mer olja. Och inte lite heller, om vi minskar bränsleförbrukningen med 100 enheter genom att åka tåg istället för bil så ökar användningen med 90 p.g.a. billigare olja i andra länder!!

McKinsey har skrivit nyligen att vi står inför en industriell omvälvning av samma format som den s.k. industriella revolutionen. Den ägde rum under 100 år och berörde 2 kontinenter. Det som skall göras nu skall ske på 30 år och vara globalt. Då måste vi nog vara mera innovativa och samarbetsberedda än räddhågsna och xenofoba.

De globala mekanismerna som urholkar nationella åtgärder sägs vara:

1. Målkonflikter; Om Sverige minskar utsläpp så frigörs ett utrymme för någon annan att öka sina. - Kommentar: Överenskommelsen om att dela på bördorna är inte den bästa men det är just ett sätt att dela.

2. El-illusionen; Ökad svensk elanvändning för t.ex. tågtrafik gör elen dyrare och minskar de andras möjlighet att byta till el - Kommentar: Vare sig elproduktion (med utsläppsfri el) eller utsläppsrättigheter behöver väl vara konstanta?

3. Rebound; Sparade pengar för minskad energi används till något annat med ny energianvändning som följd. - Kommentar: Kan också kallas produktivitetsökning och ökad levnadsstandard om man är lagd åt det hållet. Men här argumentera i dokumentet också direkt för att de andra gör sig nytta av våra ansträngningar och man pekar på att vissa länder vill utveckla vad man kallar en “islamsk” bil!! Man skulle också ha kunnat erkänna att många andra länders befolkning (varav några är muslimer) också vill kunna köra bil när vi gör det. Hinduerna i Indien t.ex. Hur skall vi kunna påverka det annat än genom att diskutera åtgärderna och att själv föregå med gott exempel?

4. Läckage; Produktion flyttar till andra länder där man fortsätter med utsläppen. - Kommentar: En risk som inte skall negligeras men som fordrar samarbete och överenskommelser och inte protektionism.

5. Inkomsteffekten; Dyra satsningar sägs minska tillväxten. Här anför man det dubiösa påståendet att det är satsningarna på biobränsle som är orsak till de höga livsmedelspriserna (!) när det snarare är de höga oljepriserna. Än mer kuriöst att man drar fram att “..teorin ..att det finns hög betalningsvilja för (svenska) miljöprodukter i andra länder….finner svagt stöd i empirin” - Kommentar: Efterfrågan på bl.a. svenska miljöprodukter torde väl vara utom tvekan när man gör de energi-överenskommelser som nu förbereds.

6. Felriktad innovation; Subventioner och avgifter (politik?) göder osäljbar teknik. Politiker och tjänstemän kan inte förutse framtiden. - Kommentar: Sedan exemplifierar skribenterna genom att förutspå att solpaneler i Indien ger större effekt än ny etanolmetod i Sverige. Säkert är det så. En inte ringa del av solcellstekniken kommer från Sverige och etanolmetoden har väl en marknad utanför Sverige.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv