Ännu negativare kostnad!

Det väckte en gång visst uppseende när Amory Lovins hävdade att effektvisering i energianvändningen var “a free lunch that you are paid to eat”. Men så kom en utredning från Vattenfall gjord av McKinsey där man visade att när man dragit av besparingen från den minskade energianvändningen från kostnaderna för effektiviseringsåtgärden så blev resutatet just en negativ kostnad. Dessa (ibland kallade) Mckinsey-kurvor har sedan blivit normgivande och presenterats i flera sammanhang där man sparar energi eller minskar utsläpp av växthusgaser.

Vid LBNL i USA har man i några fall där man utöver att spara energi också påverkar industrins produktivitet gått ett steg längre och dessutom räknat med dessa PLUS-faktorer (Multiple Benefits) i kalkylen. Då blir kostnaderna ännu negativare!

Det vore kanske dags att komplettera kalkylerna både för att på detta sätt få en klarare bild av vilka energiåtgärder som är mest betydelsefulla och få en idé om hur industrin kan utvecklas.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv