Old habits are hard to break

Energy Saving Trust har publicerat en barometer som visar vilka energi(o)vanor vi har svårast att bryta. Naturligtvis visar den att ord och handling oftast inte följs åt men också att medvetandet finns i hög grad. Det gör att man blir lite undrande över det ständigt återkommande “politiska” kravet på att vi skall öka informationen för att göra folk medvetna om problemen (awareness-raising). Medvetandet finns men inte kunskapen om åtgärderna. Det är snarare politikernas “awareness” om folks problem som behöver öka?

Därutöver illustrerar väl sådana här undersökningar att vi behöver både förändringar i teknik och i livsstil. Samt att vi behöver en teknik som underlättar förändringarna i livsstil.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv