Revisorn verifierar

att kostnaderna för att hindra (=minska) växthuseffekterna är rimliga och att kärnkraft inte är avgörande för möjligheterna. Det är PwC som rapporterar att de motsvarar ett års tillväxt, men också att åtgärderna måste sättas in NU! Dett är klart i linje med t.ex. IEAs rapport om de tekniska möjligheterna. Enligt PwC kan en ökad satsning på effektivisering till 2,6% förbättring per år (globalt) jämfört med dagens 1,6% minska emissionerna med en tredjedel.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv