Storbritanniens omtalade energiplan

Är nu tillgänglig och innehåller knappast något som inte läckt ut till omvärlden tidigare ifråga om ställningstagande till olika energislag. Rapporten är emellertid mycket innehållsrik i sitt underlagsmaterial och bilagorna är kanske intressantare än rapportens text. Naturligtvis har man gjort omfattande beräkningar som är väl dokumenterade. I det arbetet har man emellertid inte arbetat med lärkurvor trots att några av de energitillförselsätt man projicerar (t.ex småskalig decentralsierad kraft) måste ha påtagliga läreffekter i form av minskade kostnader med större antal installationer.

Rapporten tar glädjande nog sitt avstamp i att effektivisering är den första och grundläggande åtgärden och liknar därmed den svenska oljekommissionens ansats. Redogörelsen för åtgärderna är ingående och är därmed glädjande olik den svenska effektiviseringspropositionen från i våras. Rapporten har också läst in EUs energitjänstedirektiv (Energy_Service_Directive_findraft.pdf) och tillgodosett kraven där. Man förutskickar också att den Brittiska varianten av vita certifikat (Energy Efficiency Committments, EEC) skall fortsätta samt att offentliga sektorn skall vara en föregångare och med sin köpkraft påverka en marknadsomställning.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv