Vad skall vi göra utan kärnkraften?

Nu är vi där igen - frågan känns bekant. Tidigare oftast ställd med en sorts retorisk uppgivenhet. Inte sällan i syfte att visa att vi MÅSTE leva med den. För några år sedan försökte DN på ledarplats hävda att alternativet var “vedsamhället”. Vi kommer snart att höra den igen fast nu troligen med en annan vinkling, nämligen att ny kärnkraft är inte som den gamla d.v.s. lite osäker utan numera komplett säker.

Men en skillnad jämfört med tidigare är att tekniken för, och kunskapen om, alternativen har utvecklats. Det finns en uppsjö av studier som visar att vi inte ens behöver lite kärnkraft annat än möjligen för museiändamål. (forts. nedan)

1. PWC (PriceWaterhouseCoopers) gjorde för något år sedan en färdplan för hur Europa till 2050 skulle kunna bli totalförsörjt med förnybar el. De lade ribban för försörjning högt genom att anta all effektivisering skulle ätas upp av ekonomisk tillväxt. Elanvändningen skulle öka från dagens 3300 TWh per år till 5000 TWh. En intressant twist är att studien inkorporerar Nordafrika med Europanätet! I dagens läge känns det kanske avlägset men kan vara en mycket viktig politisk angelägenhet med (och för) en demokratisering i vårt närområde.

2. Greenpeace lade också 2010 en studie kallad “Global Energy Revolution” där man också till 2050 med två olika scenarier visar försörjning med majoritet av förnybart och utan kärnkraft. Precis som i PWCs studie har man en markant tillväxt av energibehovet, men det täcks också av en substantiell del effektivisering (se bild nedan). På sikt blir detta system billigare, men en investeringspuckel inträffar med satsningen på förnybar teknik. Ett fenomen som hänger samman med den s.k. lärkurvan.

3. European Climate Foundation (ECF) siktar in sig på växthusgaserna och gör därför tre scenarier varav ett med 100% förnybar energi. I det har man på samma sätt som PWC tagit in Nordafrika och med en elbalans på samma nivå, 4900 TWh koldioxidfritt år 2050. Effektiviseringarna balanseras ut mot ekonomisk tillväxt och ökad användning av el i transportsektorn. Merkostnaden för det koldioxidfria systemet bedöms till 2500 SEK per Europeiskt hushåll och år.

4. WWF har också en global rapport med året 2050 i fokus och där man visar 100% förnybart i elbalansen. Deras rapport är mycket utförlig när det gäller effektivisering inom olika verksamheter.  Precis som Greenpeace pekar de på behovet av målmedvetna satsningar som kräver investeringar men ger vinster därefter till följd av marknadens lärande.

Det finns alltså goda grunder att anta att vi kan klara oss väl utan kärnkraft i en värld med växande behov. Ett system med ökad andel förnybar energi kommer att ha en annan utformning där man använder både stora centraliserade anläggningar såsom CSP (Concentrated Solar Power) och vindkraftparker till havs vilka fordrar starka transmissionsnät, men också lokala resurser på tak (solceller) och i trädgård (vindkraft) vilket fordrar “smarta nät”. Det blir kort sagt annorlunda och då måste vi också förmå tänka annorlunda. Och alltsammans vilar på att vi använder energin EFFEKTIVT.

image
Figur: Greenpeace scenarier
———————————
image
Figur: WWF scenario

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv