Vad vill vilken bransch?

Svensk Energi oroas över hur EUs direktiv för effektivare energianvändning skall tillämpas i Sverige. De menar att “Energibranschen” inte har tillräckligt inflytande över hur kraven på energieffektivisering skall utformas.

Statssekreteraren svarar bland annat att:

Inför förhandlingarna var energibranschen till exempel oroad för att direktivet skulle ställa krav på bindande mål för energitillförsel eller tvinga medlemsländerna att införa kvotpliktssystem för energibesparing (vita certifikat)........ Resultatet av förhandlingarna blev, delvis tack vare Sveriges regering, att inget sådant absolut krav finns i det slutgiltiga direktivet.

Min kursivering - det förefaller som om de som kallas energibranschen redan haft ett avsevärt inflytande. Kanske mer än vad som är lämpligt?

Låt oss betänka vad EU-direktivet handlar om. Man bedömer att c:a 30% av den energi som används i Europa inte är nyttig eftersom installationer och byggnader på ett lönsamt sätt kan effektiviseras. Det är alltså energi som vi köper och betalar för i onödan. Den gör oss energianvändare fattigare. EU menar då att vi skulle kunna ta bort 2/3 av detta slöseri.

Det finns en energieffektiviseringsbransch som är beredda att göra detta. Att effektivisera så att vi slipper förluster och får valuta för pengarna. Den borde också höras. Då kan Sveriges regering medverka till att direktivet omsätts så att landets energianvändare får mera nytta för pengarna.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv