Är Du tillräckligt “kostnadseffektiv”?

Ett av de oftast förekommande orden i svenska dokument om energi, klimat och miljö är “kostnadseffektiv”. En av de åtgärder som mera sällan föreslås i dessa dokument är effektivare energianvändning - trots sin kostnadseffektivitet. Varmed här avses att kostnaderna för åtgärden är lägre än besparingen i energi.

Nej effektivisering händer inte av sig själv även om den är kostnadseffektiv. Ett skäl är att det är ganska komplicerat att sätta samman ett fungerande paket av den mängd av möjliga åtgärder som står till buds. Vi i branschen måste skapa bättre “produkter” till kunderna och det är därför vi bildar branschorganisationen EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF). Det är därför som man i andra länder valt att skapa instrument som hjälper kunderna att komma över osäkerhetens trösklar och att finna finansiering. Det gör man i Storbritannien och det gör man i Tyskland och flera andra länder.

I Sverige lägger man ett nästan helt urvattnat förslag till hur EUs direktiv, som ytterst avser att ge medlemsländerna ett handtag för att genomföra just de lönsamma (=kostnadseffektiva) åtgärderna, skall implementeras. Det enda förslaget med någon substans avser energikartläggningar i företag och naturligtvis förekommer ORDET även där. Det heter ”....stora företag ska göra en oberoende och kostnadseffektiv energikartläggning….”. Nu skall alltså inte enbart åtgärderna vara kostnadseffektiva utan även kartläggningen som sådan!!

Är “kostnadseffektiv” ett begrepp, ett modeord eller rent av ett sätt att signalera samförstånd mellan grupper som egentligen inte vill vidta några utgärder?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv