Märkligt mager information från Energimyndigheten

Energimyndigheten har släppt sin lÃ¥ngsiktsprognos eller som de hellre vill kalla den “konsekvensanalys”. I den görs observationen att Sverige inte ens bedöms klara sitt eget urvattnade mÃ¥l pÃ¥ 20% intensitetsförbättring (kWh/BNP-krona). Men frÃ¥gan är om den informationen har nÃ¥got värde!

Detta eftersom de antar att Sveriges energianvändning ligger på en stabil nivå ända till 2030 (se bild nedan). Det är svårt att se varför den skall göra det givet att vi har ett EU-direktiv med en klart uttalad målsättning vilket man noterar så här:

EU har också ett energieffektiviseringsmål på EU-nivå. Det är ett absolut mål om att effektivisera den tillförda energin i EU med 20 procent jämfört med prognostiserad tillförsel år 2020. Detta mål är inte bindande för eller bördefördelat mellan medlemsstaterna. I artikel 3 till EU:s nyligen beslutade energieffektiviseringsdirektiv upprepas att medlemsländerna ska besluta om nationella mål. Hänsyn till EU:s absoluta mål ska tas och hänsyn till nationella förutsättningar får tas när de nationella målen sätts. Implementeringsarbetet av Energieffektiviseringsdirektivet fortgår och Sverige har inte beslutat om hur det svenska nationella målet ska formuleras. I denna rapport görs därför inga beräkningar av det svenska bidraget till EU:s energieffektiviseringsmål.

IEA har i sina motsvarande arbeten (WEO) beräkningar för det de kallar “New Policies” med antagandet att dessa har fullt genomslag i tillämpning. Om man gör en lÃ¥ngsiktsstudie där det bland annat ingÃ¥r alternativa scenarier med hänsyn till prisförhÃ¥llanden och ekonomisk utveckling sÃ¥ borde man väl kunna göra nÃ¥got liknande? Och inte minst vore det väl pÃ¥kallat att göra en konsekvensanalys av att vi inte ens klarar det officiella mÃ¥let.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv