Det räcker inte med att säga effektivisering.

Man måste göra det också. Regeringen har ju nyligen presenterat en effektiviseringsplan för EU men som inte innehåller någon handling utan bara är en förhoppningsfull räkneövning. Man säger “effektivisering” men man gör det inte.

Man blir därför gladare av att se en rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt som visar på att det går MEN fordrar arbete också. Man har femton förslag till åtgärder, som verkar väl övervägda. Något att göra själv och något som staten kan bidra med:

Förslagen till åtgärder inom samhällsbyggnadssektorn är att:
1. Lägga mer fokus på effektivisering i driftskedet, dvs. att först genomföra de
åtgärder som har mycket kort återbetalningstid
2. Öka energikompetensen i hela samhällsbyggnadssektorn genom olika
utbildningsinsatser
3. Fastighetsägare bör använda den s.k. totalprojektmetoden för att beräkna
lönsamhet i effektiviseringsprojekt
4. Använda teknikupphandling för att ta fram nya koncept för hållbar renovering
5. Öka den finansiella sektorns kunskap om energieffektiva byggnader
6. Förbättra erfarenhetsåterföringen mellan projekt och mellan aktörer
7. Utbilda beställarna och de boende så att de efterfrågar energieffektiva bostäder.
Förslagen till statliga åtgärder är att:
8. Skapa ekonomiska incitament genom att koppla fastighetsavgiften till
energianvändningen så att en energieffektiv byggnad får en lägre avgift
9. Öka avsättningarna för underhåll genom lagkrav, skatteavdrag och ändrade
hyressättningsregler
10. Återinrätta ett statligt byggforskningsprogram
11. Slå fast en hierarki för byggnadsrelaterade politiska mål för att minska
osäkerheten kring tillämpningen av byggreglerna
12. Förbättra energistatistiken, energideklarationerna och uppföljningen av
energikraven
13. Införa krav på individuell energimätning där det är kostnadseffektivt samt ta bort
eller kraftigt begränsa andelen fasta avgifter på energi
14. Uppmuntra samordning av kommunala energikrav för att minska de
merkostnader som olika energikrav resulterar i
15. Låta energikostnaderna spegla energieffektiviseringsmålens vikt

Dessa krav ligger väl i harmoni med de åtta punkter som SNF, FSE och EEF framförde tidigare i år. Inte minst vad gäller energideklarationerna. Mera överraskande är punkten 10 om att återinrätta byggforskningsprogrammet. Men det har hävdats på denna sida tidigare!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv