En halv strategi.

Sex myndigheter har kommit samman och skrivit en strategi för Effektivare Energianvändning och Transporter, EET. Tyvärr blev det bara en halv strategi. Fyra av myndigheterna har beröring med transportsektorn och för dessa har drygt 50 förslag till åtgärder (styrmedel) elaborerats. För övriga sektorer finns 8 förslag.

Och för industri och byggnader kan vi notera att vi troligen redan lever i den bästa av världar. Det finns nämligen tre förslag varav alla redan finns: Handel med utsläppsrätter, System för skattebefrielse (PFE) och Märkning vid deklaration av byggnader. Förslaget om byggnadsdeklarationen är det mest nyskapande (!) eftersom man föreslår ett klassningssystem (se text nedan). Alltså precis det som Boverket frångått! Men så var Boverket heller inte med i utredningen!

Det strategiska elementet är ifråga om byggnader och industri nära nog obefintligt. Man skulle ha kunnat resonera om sambandet mellan energianvändning (intensitet) och förnybar energi (densitet). Man skulle ha kunnat ta upp frågan om olika ägarförhållande, byggnaders ålderskategorier och renoveringsbehov, kunskapstillgänglighet hos olika aktörsgrupper, teknikkvalitet och forceringsmöjligheter för utbyte, aktörskap på olika samhällsnivåer och i olika institutioner….. och mycket mera. Det är svårt att se varför man avstått från dessa resonemang eftersom det finns ett omfattande underlag.

Resonemanget om styrmedlen har en “von-oben” syn som för tanken till att man ser problemen som tillämpad matematik snarare än praktisk genomförande. Så kallade styrmedelpaket avvisas bl.a. med argumentet att överlappningar ger ökade administrationskostnader. Det är möjligt, men om vi verkligen vill åstadkomma resultat så kan en liten ökad kostnad vara motiverad? Varaktiga tekniska förändringar fordrar mer än ett argument. Ekonomi kan (men behöver inte) vara ett av dem, säger Robert Solow. En insikt som också bör ingå i en analys av styrmedel och framför allt i en strategi.

Tur i oturen kan vara att det ju alltid finns en möjlighet att komplettera det här halvfärdiga verket så att det verkligen blir en strategi. För det behövs!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv