En historisk dag!

Följande har noterats av Tomas Kåberger, söndagen den 31 maj 2015. En historisk dag och en glimt av vad framtiden har med sig:

“Söndagen den 31 maj 2015 passerades en milstolpe i Sveriges energiförsörjning. För första gången på 50 år producerades mer el med vindkraft än med kärnreaktorer i landet. Vindkraften gav drygt 3,4 GW och kärnkraften något mindre än 3,4 GW.

När kärnkraftverken fungerar perfekt kan de producera ca 10 GW medan vindkraftverkens maximala produktion är ungefär hälften så stor. Men kärnkraft och vindkraft producerar av olika skäl ofta mindre än den maximala kapaciteten. Vindproduktionen är förutsägbar därför att den styrs av hur mycket de blåser. Kärnkraften beror mindre av vädret, men drabbas i gengäld ibland av tekniska problem som göra att reaktorer inte producerar som planerat vilket ger stora och ibland oförutsedda bortfall.

De senaste fem åren har de äldre reaktorerna i Sverige fungerat dåligt och just nu står 7 av 10 reaktorer stilla av olika anledningar. Oskarshamn 1 skulle ha producerat sedan igår men är fortfarande stängt på grund av problem med läckande ventil.”

Kommentarer:

Elpriset var 13 öre och lika stor mängd som vindkraften producerade exporterades. Norge importerade bortslumpad kraft från sina mindre begåvade grannar. Detta låter inte som något att fira. Man skall dessutom ha i minnet att det endast är en del av vattenkraften som kan lagras i dammar, övrig vattenkraft fungerar precis som vindkraft d v s den följer vädret. Vi har nu passerat gränsen för hur mycket vindkraft som passar in i det svenska systemet.

Är det ett korrfel eller har Kåberger medvetet skrivit att “Vindproduktionen är förutsägbar”? Borde ju stå “Vindproduktionen är oförutsägbar”.

Dag. Ditt konstaterande av sakförhållandet visar bara att energimarknaden fungerar och det är väl bra?!

Erik. Nej det är avsiktligt. Kärnkraften har vid åtskilliga tillfällen bara stoppat och lämnat åt systemet att hantera flera hundra MW bortfall. En av framgångarna med vind är att systemen för att prognosera vind blivit bättre och bättre. Det finns bra Wikipediaartiklar att läsa om hur det fungerar.

Nu var ju iofs stoppen i kärnkraften planerade revisioner, så betydligt mer förutsägbar än vindkraften iaf.

Vindkraften drabbas också av tekniska problem. Men eftersom det inte finns någon kontrollmyndighet finns det ingen tillförlitlig statistik på det.

7 av 10 avställda för revision? http://www.svk.se/om-oss/press/anstrangt-driftlage-i-elnatet-1902330/

Intressant att denna lilla iakttagelse fick uppmärksamhet hos Fourfact. Att den producerade elen från vindkraft under några timmar var större än kärnkraftens är en liten milstolpe. Större blir det när vindkraften, som i Kina 2012, också totalt producerar mer el under ett år. Dit är det fortfarande långt i Sverige som har mest kärnkraft per innevånare i världen.

“Erik” undrar om (o)-förutsägbarheten i vindkraften: Vindkraftens produktion beror av vind-tillgången som är prognostiser-bar, men inte möjlig att garantera. Precisionen är inte perfekt, men god. Kärnkraftverkens produktion är oftast styrbar, men faller ibland också i betydande grad bort på grund av tekniska fel. En fel-fungerande ventil kan plötsligt ta bort en reaktor med elproduktion i storleksordningen 1000 MW på ett oförutsägbart sätt. Detta är olika sätt som dessa tekniker fungerar på – båda medför problem.

Följer man alla kärnkraften UMM på Nordpool lär man sig hur många oförutsedda stopp och uppskjutna återstarter av reaktorer som påverkar elmarknaden.

Som “Erik” påpekar i svar till Hans Nilsson har vindkraftverk också tekniska problem. Men en komponent som går sönder slår ut några enstaka MW vilket kan vara allvarligt för ägaren, men som har liten betydelse för elmarknaden.

De sju reaktorer som stod stilla den aktuella dagen stod stilla på grund av stora reparationer, planerade årliga revisioner eller på grund av oplanerade tekniska problem.

Eventuell export av vindel till Norge, som bekymrar Dag Mattsson, är rimlig eftersom norska konsumenter betalar en stor del av de elcertifikat som finansierar utbyggnaden i av vindkraft i Sverige. I Norge klagar man snarare över att certifikaten de betalar går till produktion och lägre priser i Sverige. Sveriges stora export går till Finland som förra året köpte 18 TWh netto från Sverige medan vi importerade 8 TWh el från Norge.

Dag Mattssons kommentar om “gränsen för hur mycket vindkraft som passar in i det svenska systemet” är svår att förstå när vi är en del av ett elsystem som är större än Sveriges och där det är förbjudet att begränsa handeln över Sveriges gränser.

Sveriges möjligheter att behålla lägre elpriser i jämförelse med andra länder bygger på att vi är nettoexportörer av el. Det är samtidigt det som blir resultatet om EU på ett ekonomiskt effektivt skall nå sina energiförsörjningsmål eftersom vi här har goda energiresurser.

Vattenfall stängde förra året en vindkraftspark permanent pga tekniska problem som de inte kunde åtgärda: http://www.svd.se/vattenfall-avvecklar-vindkraftpark

Ibland stängs de även ner av kallt väder och is: http://www.vk.se/563395/is-stanger-vindkraftspark

Alla kraftverk drabbas av tekniska problem ibland, det är inget unikt för varken vindkraft eller kärnkraft.

Datumet i fråga hade Ringhals 1, Ringhals 3, Forsmark 1, Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 planerad revision.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv