Hälften räcker - en revolution man talar tyst om?

Boverket har redovisat sitt BETSI-projekt om byggnaders tekniska utformning i framtiden. Lite grann i förbigående noterar man att: “Energianvändningen per uppvärmd areaenhet minskar, men takten på minskningen är osäker. För att nå målet 2050 räcker det inte med att endast effektivisera äldre byggnader. De byggnader som kommer till under perioden fram till 2050 måste förmodligen använda mindre energi än vad dagens byggregler medger.” Målet man talar om är att byggnadsbeståndet år 2050 skall använda 50% så mycket energi som år 1990.

Men det verkar inte sannolikt att det tillkommande beståndet skall kunna absorbera hela den minskningen utan det torde innebär att det befintliga beståndet radikalt måste förbättras. För beståndet som helhet skall användningen gå ned från drygt 170 kWh/m2 (2005) till storleksordningen 90-100 kWh/m2. Utredningen har säkert gjort ordentliga beräkningar eftersom man redovisar listor över tekniska åtgärder och totalkostnadsbedömningar. Men man glider försiktigt bort från frågan om hur denna revolution skall komma åstad.

En rimlig början skulle ju kunna vara att i de energideklarationer, som nu görs för fastigheterna, ange vilka tekniska åtgärder som skulle behövas för att halvera energianvändningen i den besiktigade byggnaden. Då skulle fastighetsägaren få ett dokument, en färdplan, mot framtiden och kunna vidta åtgärderna successivt när det lämpar sig. Och med all säkerhet skulle det också innebära att kostnaderna skulle bli lägre än de som boverket anger eftersom åtgärderna kan sättas in i ett sammanhang och inte hängas på löst för sig själva.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv