Storbritanniens omtalade energiplan

Är nu tillgänglig och innehåller knappast något som inte läckt ut till omvärlden tidigare ifråga om ställningstagande till olika energislag. Rapporten är emellertid mycket innehållsrik i sitt underlagsmaterial och bilagorna är kanske intressantare än rapportens text. Naturligtvis har man gjort omfattande beräkningar som är väl dokumenterade. I det arbetet har man emellertid inte arbetat med lärkurvor trots att några av de energitillförselsätt man projicerar (t.ex småskalig decentralsierad kraft) måste ha påtagliga läreffekter i form av minskade kostnader med större antal installationer.

Rapporten tar glädjande nog sitt avstamp i att effektivisering är den första och grundläggande åtgärden och liknar därmed den svenska oljekommissionens ansats. Redogörelsen för åtgärderna är ingående och är därmed glädjande olik den svenska effektiviseringspropositionen från i våras. Rapporten har också läst in EUs energitjänstedirektiv (Energy_Service_Directive_findraft.pdf) och tillgodosett kraven där. Man förutskickar också att den Brittiska varianten av vita certifikat (Energy Efficiency Committments, EEC) skall fortsätta samt att offentliga sektorn skall vara en föregångare och med sin köpkraft påverka en marknadsomställning.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv