Vad vill myndigheterna

med energieffektiviseringen? Är energipolitiken, omsatt i praktisk handling, ett sätt att lappa de delar av samhällsmaskineriet som är trasiga eller är det att realisera en (politisk) viljeyttring? Oljekommissionen tycks luta åt det senare under det att Boverket i sin utredning “Piska och Morot” har en dragning åt lappa-och-laga modellen, se nedan. Och den tillämpning som Boverket föreslår vad gäller energideklarationerna tycks uteslutande vara formell och bortse från både syfte och konsekvenser av åtgärderna. Därigenom bortser de radikalt från sin egen analys i Piska och Morot och introducerar ett system för att belasta svenska husägare med kostnader utan ett ge dem vinstmöjligheten som var direktivets syfte.

Oljekommissionen: “Vår fasta övertygelse är således att avvecklingen av det svenska oljeberoendet endast kan bli lyckosam, om den bygger på en mycket kraftfull och ständigt pågående effektivisering av samhällets totala energianvändning. Det centrala ansvaret för att en sådan effektivisering kommer till stånd är dock f n splittrat på flera olika myndigheter.

Kommissionen föreslår därför att ett “råd” eller ?centrum för energieffektivisering? tillskapas. Uppgiften är att driva på för en mera offensiv utveckling med sektorsmål, redovisning av utvecklingen för riksdag och regering samt uppföljningar och kontinuerligt höjda målsättningar.”

Boverket; Utdrag ur avsnitt 5 i “Piska och Morot”: ”....... anser Boverket att det finns tre huvudsakliga skäl för staten att ingripa för att påverka energieffektiviseringsprocessen:
- den informationsmängd som finns i samhället om energieffektiviserande åtgärder kan vara för liten (kollektiv nyttighet och positiva externa effekter) eller ojämnt fördelad mellan olika aktörer,  vilket systematiskt hindrar fastighetsägare att göra rationella val (asymmetrisk information),
- incitamentsstrukturen har i vissa fall brister, och
- påskyndande av miljö- och energieffektiv teknik.”

Visserligen avviker Boverket i detta resonemang från de premisser man själv ställt upp beträffande analysmodellens giltighet men det intressantaste är att de nämner att “...informationsmängden för fastighetsägarna kan vara otillräcklig och hindra dem från att göra rationella val.” Och detta tillstånd vill nu Boverket permanenta genom sitt sätt att föreslå regler för byggnadsdeklarationer och som innebär att informationsmängden inte ökar, bara kostnaden!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv