Effektivisering - ma non troppo (men inte för mycket).

IVA presenterar sin studie “Vägval energi” och anger att man har fem val att göra. Det första är att prioritera energieffektivisering! Man kan spara 15 TWh med nuvarande styrmede noteras det, alltså knappt 4% av användningen. Sedan söger man att effektivisering skall vara det ”övergripande energipolitiska instrumentet” men också att “....med prismekanismen som rådande styrmedel kommer de mest kostnadseffektiva åtgärderna att genomföras först. Detta skulle också förflytta fokus från detaljreglering och kostsamma stödinsatser….”(sid 36).

Dock har man på sidan före (35) visat att just prisinstrumentet är otillräckligt genom att återge McKinseys utbudskurva där man kan utläsa att lönsamma åtgärder med stor potential inte genomförs med enbart priset som styrmedel! Det är bra att effektivisering lyfts fram på synlig plats. Men tyvärr på ett sådant sätt att den leder tanken till musiktermen “ma non troppo”, d.v.s. “men inte för mycket”.

På sidan 17 i samma rapport återges ett diagram (se bild nedan) från deras eget underlagsmaterial där man kan se att potentialen är väsentligt större än de 15 TWh som texten talar om. Där ser man också att acceptansen (med priset som huvudsakligt styrmedel) är ett otillräckligt medel för att frigöra potentialen.

Då kan man heller inte bli förvånad över att de också hävdar att vindkraft “blir mycket kostsam” (sid 36) och att “kärnkraft är ett billigt sätt att producera energi” (sid 27) vilket senare bemötts av Svensk Vindenergi i en debattartikel.

Men eftersom rapporten kommer från Ingenjörsvetenskapsakademin så är det lite förvånande att de inte redovisar utvecklingen på ingenjörsområdet. Beträffande vindkraften säger de att man för att balansera dess intermittens: ”..kraftiga investeringar krävs i kraftnätet, ny reglerkraft och kraftigare reglering av flödet ur befintliga vattenkraftdammar.” Men det nämns inte att man också kan balansera systemet genom effektiviseringsåtgärder som s.k. lasstyrning (Demand Response DR), se tabell nedan.

Läs mer

Månadsindelade arkiv