Monday, October 03, 2005

Hög ribba kräver ny ansats.

Mona Sahlin vill att Sverige, först i världen, skall göra sig kvitt oljeberoendet till 2020. Det är bra att ribban läggs upp och läggs högt. Men den katalog över åtgärder som hon anvisar ser gammal ut. Skattelättnader, utredningar och forskning. Jaha, och se?n då? Den åtgärdslista som Miljövårdsberedningen lämnade för snart ett år sedan är mycket tydligare och mera lovande. Skall man hoppa högt behöver man bättre ansats

Och kanske har Mona Sahlin redan börjat ta den väg Miljövårdsberedningen föreslog eftersom de började med ett förslag till hög målsättning. Lite annorlunda formulerat men ändå. Och vilken skillnad mot den uppgivenhet som myndigheterna givit uttryck för i sina kommentarer till förslagen!

Friday, September 30, 2005

Utsläppsrätter och marknadsmakt.

Sex tunga namn i fastighetsbranschen tar till orda i DN Debatt 28 september. Rubriken stormar mot utsläppsrätterna och därmed Kyotoavtalet, men slutsatserna handlar
om makten på energimarknaden. En marknad som inte bara vältrar över kostnaderna för utsläppsrätterna på kunderna utan också använder utsläppsrätterna som argument för att trissa upp priset över hela elmarknaden. Debattörerna baserar sig på sin s.k Nils Holgersson utredning om priser på bl.a. el och fjärrvärme. Men de borde betänka en del av makten över marknaden ligger också hos kunden. Att minska utsläppen av växthusgaser är ett globalt solidariskt åtagande som fordrar att vi kan ?Tänka globalt och agera lokalt?.

Ett bergsäkert sätt att påverka priset nedåt är att minska efterfrågan (se “Den egentliga makten över elpriset.”). Och debattörernas företag har en stor och viktig roll i detta. Både enskilt och samfällt.

Man kan också undra över hur avregleringen och den nya marknadssituationen skötts och följts upp. En utredning om detta presenterades i början av året med kommentaren: ? Konsumenterna har inte alltid sett att det blivit bättre i form av lägre priser. Men vi som är experter tycker att för åtminstone fyra av branscherna är vi ganska säkra på att effektiviteten ökat??

Så debattörerna borde riktat sin berättigade ilska mera mot hur vi sköter detta lokalt i Sverige än mot Sveriges roll och åtaganden i världen. Men rubriksättaren kanske ville ha något säljande?

 

 

 

 

Thursday, September 29, 2005

Vems var handduken som Blair kastade in?

Var det hans egen eller G8s? I sitt visions-tal för Labour kongressen öppnad han dörren för ny kärnkraft, men han nämnde det i samband med G8s uppgifter. Så var det ett påstående som gällde Storbritannien eller var det ett allmänt konstaterande? Det är inte så gräsligt länge sedan som han och Göran Persson satte sina krafter på förnybar energi och effektivisering (Blair_Persson.pdf).

Många länder börjar ana att de inte kommer att klara Kyotoåtagandena och vill komma på en lösning. När de börjar räkna på vad det kommer att kosta dem att köpa utsläppsrätter (troligen mest Rysk så kallad “hot air”) blir det stora belopp. Är det de pengarna de vill sätta in i kärnkraft istället? Och följdfrågan, hur mycket effektivisering skulle de fått för dessa pengar?

—————-Citat från Tony Blairs tal————————————
Next year too, building on Britain?s Kyoto commitments, we will publish proposals on energy policy.
Global warming is too serious for the world any longer to ignore its danger or split into opposing factions on it.
And for how much longer can countries like ours allow the security of our energy supply be dependent on some of the most unstable parts of the world?
For both reasons the G8 Agreement must be made to work so we develop together the technology that allows prosperous nations to adapt and emerging ones to grow sustainably; and that means an assessment of all options, including civil nuclear power.

Wednesday, September 28, 2005

En nyväckt energisparare!

Han har fått insikten “the hard way” och han talar om energisparande i termer av uppoffring och inte i termer av effektivitet (Doing more with less), men någonstans skall det börja. Och varje resa börjar med ett litet steg. Välkommen till…..............

image
“We can all pitch in,” Mr. Bush said. “People just need to recognize that the storms have caused disruption,” he added, and that if Americans are able to avoid going “on a trip that’s not essential, that would be helpful.”

Tuesday, September 27, 2005

Skydda inte kunderna för höga energikostnader.

Så lyder en slutsats i Financial Times temaartiklar om oljesituationen. Bakgrunden är att många regeringar i Asien och även några i Europa överväger att kompensera oljeanvändarna för de höga priserna genom subventioner och skattesänkningar. Och visst har priserna stigit men kostnaden är priset multiplicerat med volymen. Ökar den ena kan man minska den andra.

Säkert kommer några att hävda att de drabbas men då bör de också leda i bevis att de inte förrän helt nyligen hört talas om energisparåtgärder. “Det får vara slutgullat med energin”, som ordföranden i Energirådgivarna brukar säga.

Men visst finns det ett samband också mellan pris och volym. Ju mera man efterfrågar av en vara ju högre tenderar priset att bli - och omvänt. Så genom att minska volymen (energispara) så påverkar man också priset till att minska. Man tjänar på både gungorna och karusellen!

Monday, September 26, 2005

Dra ifrån ett kol.

IEA har givit ut en översikt över kolteknik och vad dess förändring kan innebära när det gäller växthusgaserna. Publikationen är i huvudsak en argumentation för ?clean coal? men om man bortser från detta så är den en bra sammanställning över både användning, teknik och styrmedelssituationen idag.

Som t.ex. den här övewrsikten över Europas kolanvändning.
image

Friday, September 23, 2005

Effektivisering ger mera utrymme för förnybar energi.

Uthålliga energisystem förknippas ofta med (ökat) nyttjande av förnybar energi. Men effektivisering av användningen är en förutsättning för att ge mer utrymme för de förnybara lösningarna. Ett internationellt partnerskap som har denna kombination som mål och kännetecken är REEEP med säte i Wien och som är understödd av en mängd länder, tyvärr (ännu inte) Sverige.

Om man ser till tänkbara kombinationer av energianvändningens intensitet (hög-låg) och energitillförselns karaktär (koncentrerad-utbredd) är vissa lösningar lämpligare än andra ur uthållighetssynpunkt.

Omdömena “OK” i figuren avser i huvudsak den tekniska funktionen och färgerna indikerar lämpligheten med hänsyn till uthålligheten i systemet. Att en ruta är vit istället för svart beror enbart på att svart text i svart ruta också är olämpligt!

Matrisen antyder emellertid också att det inte bara är en fråga om tekniska lösningar utan också en fråga om organisation på marknaden, och ägarskap!?

image

Thursday, September 22, 2005

Från utopi till myopi.

För mindre än ett år presenterade Miljövårdsberedningen en strategi i tio punkter för att öka takten i energieffektiviseringen. Regeringen gav Boverket i uppdrag att analysera och konkretisera några av förslagen från strategin vilket man gjort i samverkan med energimyndigheten. Men visionerna tycks ha krympt! Och det oroar i en tid när EU (och många andra) efterlyser kraftfulla åtgärder.

Så här skriver Boverket i sitt pressmeddelande. “I rapporten föreslås flera ändringar i bygglagstiftningen. Ett exempel är att man måste göra en bygganmälan när man tilläggsisolerar fasaden.” I pressmeddelanden brukar man lyfta fram de tyngsta förslagen till påseende! Vilka de övriga är nämns i sammanfattningen till rapporten och de gäller att ge energiråd vid ventilationskontroll och att ge stöd för utredningar efter energideklarationer (var det inte det som deklarationen avsåg?)

Verket framhåller själv i pressmeddelandet att 40% av energin används i (befintliga) byggnader men förslagen ifråga om tyngd berör främst nya byggnader. Så man får väl anta att allt är bra som det är. Vad skall regeringen göra nu då?

Wednesday, September 21, 2005

Nya pengar men inga nya ider

Budgetpropositionens energidel innebär att man återställer energiforskningen och betonar vikten av krafttag på energiområdet för att skapa ett uthålligt energisystem. Men därutöver är det märkbart tomt på nya ider. Kanske (och förhoppningsvis) beror det bara på att ärenden i regeringskansliet måste beredas i en viss ordning och att det kommer nya utspel senare. Miljövårdsberedningens förslag från i fjol ligger ju väl i linje med EUs grönbok.

Stödet för elvärmekonvertering förefaller inte bli utformat så att det skapas marknad och produkter utan bara ett bidrag som “köper el-kWh” samtidgt som det etableras ny elvärme i annan bebyggelse. Det är inte ens ett nollsummespel.

Tuesday, September 20, 2005

Energieffektivitet är ingen produkt utan en egenskap

Energimyndigheten har lagt en rapport som kallas “Förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen” och som lägger hela tyngden på “ekonomistiska” resonemang. Rapporten tycks närmast anse att åtgärder är onödiga eftersom de ekonomiska incitamenten är tillräckligt starka med dagens kostnadsförhållanden.

Rapporten har alldeles rätt i att incitamenten är starka (och växande) till följd av energipriserna. Men det är just det som är ett av de stora problemen. Incitamenten är starka men ändå genomförs inte åtgärder i tillräcklig omfattning!? Rapporten bortser nämligen från två fundamentala förhållanden i sammanhanget:

      Effektivare energianvändning är inte en produkt utan är en egenskap hos produkter som har ett annat syfte. Användarna kan oftast inte särbehandla energiaspekten i sina val och göra valen på (energi-) ekonomiskt rationella grunder

      Människor agerar inte enbart på ekonomiska grunder utan avgörande val utgår från vanor, mode, bekvämlighetsaspekter mm. Man är inte bara konsument man är människa - också!

Även med det ekonomistiska perspektivet kommer man till förvånande slutsatser. Det spelar t.ex. ingen roll att hushållen minskar sin användning av el och värme som produceras med fossila bränslen som fordrar utsläppsrätter eftersom producenten i så fall kan sälja sin utsläppsrätt till någon annan och utsläppen förblir konstanta. Jomenvisst! Men detta visar ju bara att systemet med utsläppsrätter behöver reformeras och kan inte tas till intäkt att det inte är klokt att effektivisera sin användning!

Rapporten är även i ekonomiskt hänseende “statisk” och avgränsande och berör inte frågor som energieffektiviseringens betydelse för uthålligheten (genom att den skapar större utrymme för förnybar energi), energisäkerheten (genom att den ger möjlighet till större diversifiering på en mera kontrollerbar nivå), energipriserna (genom att den anstränger marginalerna i systemet mindre), sysselsättningen (genom att den skapar arbetstillfällen med större spridning på branscher och geografiskt), eller näringsutvecklingen (genom att den skapar underlag för nya industrier på en världsmarknad som ?skriker? efter effektivare produkter). Man kan med en suck instämma i den Danske energiforskaren Jörgen Nörgaards konstaterande: ? Det är möjligt att det inte är kostnadseffektivt att rädda världen, men det kan vara en bra id i alla fall?.

Monday, September 19, 2005

EUs grönbok byter snart skepnad till Action Plan

Redan i början av 2006 samlas grönbokens förslag till en Action Plan annonserar kommissionär Piebalgs. Han har lagt fram en fem-punktsplan motiverad av de snabbt stigande oljepriserna och lista toppas av effektiviseringsåtgärder. Han trycker också på för att både snabba på och fördjupa innehållet i byggnadsdirektivet och energitjänstedirektivet.

Han vill därutöver öka det internationella engagemanget och annonserar både bilaterala och multilaterala insatser. Får han något stöd från Sverige? Man undrar efter att ha sett de tveksamheter som uttalas om energideklarationerna (se blogg 16 September) eller den utredning som Energimyndigheten lagt “Förbättrade energieffektivitet i Bebyggelsen” och som är tryfferad med förbehåll och Brasklappar.

Friday, September 16, 2005

För vem är energideklarationer farliga?

På flera håll i Sverige anstränger man sig för att slippa energideklarationerna. Argumentet är att de är besvärliga och innebär användning av “schabloner som upplevs krångliga och främmande”. Ja det var ju en av poängerna! Fastighetsägaren har ingen överblick över energisituationen och hur den skall förbättras. Det är krångligt och främmande för honom. Med deklarationen får han hjälp att göra förändringen mindre dramatisk. Så gör man i Danmark. Med framgång.

image

Thursday, September 15, 2005

(Den egentliga) makten över elpriset.

Departementet har äntligen reagerat på att elpriserna sticker iväg uppåt. Liberaliseringen av elmarknaden gav oss möjligheten att “rösta med fötterna” dvs välja elleverantör till vi var nöjda. Denna påverkan tycks emellertid vara obetydlig. Den egentliga makten över elpriset sitter emellertid inte i fötterna utan i huvudet och fingrarna. Genom effektivisering kan vi påverka, men vi måste vara många som gör det. Och det är en hake - var finns den aktör som “aggregerar”  effektiviseringen? 

Skolboksteorin innebär att priserna sätts av efterfrågan och att tillgångarna rangordnas efter sina kostnader (se bild 3.1 från SOU 2002:7 nedan). På kort sikt och när man ligger nära kapacitetstaket kan man påverka “priselasticiteten” och undvika extrema pristoppar som eljest behövs för att hålla tillbaka en rusande efterfrågan som kan leda till driftstörningar. Redan ganska små justeringar kan ge stor prispåverkan.

På längre sikt gäller samma förhållanden. Effektivisering, som redan i sig innebär kostnadsminskning, innebär också prispåverkan (se bild 5.2 som försetts med tillägg för att visa konsekvenser av effektiviseringen). Så den egentliga makten över elpriset ligger hos konsumenten men fordrar samtidigt någon sorts organisation för att ge full effekt.

Men sedan finns behovet kvar att se till att inte andra samhällsaktörer motverkar de goda syftena genom sin ställning på marknaden.


image
image

Wednesday, September 14, 2005

Europas miljöframtid är blek men med små guldstänk

Kan man utläsa av “European environment outlook” (OBS 9 Mb!), rapporten från EUs miljömyndighet, EEA. Pressen på miljön blir hårdare av demografiska orsaker. Vi klarar Kyotoavtalet med ett nödrop, men därefter blir det svårare och inte ens de svåraste konsekvenserna som t.ex. att Golfströmmen vänder, kan helt uteslutas!

Luftföroreningarna minskar dock markant även om det kommer att finnas problemområden. Och EUs insatser att med program och nya, mera integrerade lösningar ifråga om policy, är lovande säger man.

För energianvändningen ser man en markant frikoppling (decoupling) i relativa termer från den ekonomiska tillväxten, dvs även med ökat välstånd så ökar energianvändningen inte lika snabbt. Och det är också en tydlig skillnad mellan de gamla och de nya EU-medlemmarna i detta avseende, se bild.
image

Tuesday, September 13, 2005

The priorities are right

Åtminstone i retoriken. USAs nya “Energy Policy Act” börjar med effektiviseringens nödvändighet. EU-kommissionären Piebalgs noterade också detta som positivt när han kommenterade den Amerikanska hållningen vid SESSA-mötet den 9 September, men han nämnde också att lagtexten är svår att tränga genom bland annat på grund av dess volym.

Och dess verkliga innebörd betvivlas av Washington Post. Andra amerikanska presskomentarer är mera cyniska och man säger att det är mest ett hopkok som försöker få det att se ut som om man gjort något.

Till det positiva hör ändå att man fortsätter och bygger vidare på sitt “Federala Energy Management Programme”, FEMP, där den offentliga sektorn skall vara föregångare i den självklara uppgiften att göra lönsamma energisparåtgärder. Och det är ju varken nytt eller revolutionerande, men så långt har vi ju inte kommit ännu i Europa.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv