Friday, May 16, 2014

Strategier för effektivare renovering

En sådan har presentertas i Danmark med 21 konkreta förslag som tillsammans avser att befintliga Danska byggnader skall använda 35% mindre energi 2050. (De finns i kortform på en sida för den som tycker att Danska språket är besvärligt). Det hela skall resultera i ett 100% förnybart Danmark 2050 vad avser byggnaderna (se bild och notera att förnybar energi är VE på Danska).

I Sveriges förslag till strategi vill man koncentera sig på allmän information. I det Danska förslaget har man också informationsinsatser men de fokuserar på genomförande och exempel så att människor får vägledning och inte bara underlag.

Också i USA har man presenterat förlag till åtgärder för ökad effektvisering och för att bygga ut mera anläggningar med solceller: Actions to Advance Solar Deployment and Energy Efficiency. Detta sker genom en så kallad “executive Order” från presidenten med syftet att:

•Build a skilled solar workforce;
•Provide innovative financing for deploying solar;
•Drive investment in energy upgrades to federal buildings;
•Improve appliance efficiency; and
•Strengthen building codes.

The White House projects that these energy saving actions will result in more than $26 billion in savings by government, consumers and businesses, while also creating new jobs and reducing carbon pollution by 380 million metric tons.

I USA har opinionens intresse och mottaglighet grundlagts genom några rapporter, till exempel från CERES som i huvudsak är ett nätverk av investerare och som ligger bakom den anslående kampanjen “a Clean trillion” med en exposé i sin årsrapport med titeln “The future is now”. Det är lättläst och ger en bra bild av vad klimatfrågan gäller.

Ett betydligt tyngre, längre och tjockare dokument är det amerikanka “National Climate Assessment” som presenterades dagen innan. Där är detaljerna flera men slående och berör problem man sett nyligen i USA i form av översvämningar, skogsbränder och tornados. För den intresserade räcker det dock att ladda ned “highlights”. För även när det gäller antalet megabytes tycks man vilja vara “biggest in the World”.
.

image

Thursday, May 15, 2014

Bedövande siffror förlamar

Sverker Sörlin skriver i en artikel i Formas Tidskrift Extrakt om hur olika sifferexerciser kan skymma sikten och hålla tillbaka den som funderar på hur ett uthålligare samhälle skall kunna förverkligas. Främst är det naturligtvis de (förment) ekonomiska kalkyler som skall “sätta pris på miljön” men även andra som syftar till att lägga fast hur långt man kan driva tillväxten innan större skador tar över.

Naturligtvis sårar han en hel del känsliga sinnen vilket framgår av ett antal kommentarer till texten. De rationella valen fordrar ju siffror som kan beskriva graden av rationalitet, eller hur? Företrädare för “Rational Choice”-skolan som t.ex. den nyligen bortgångne Gary Becker, menar ju att all våra val styrs av ekonomiska kalkyler. Det gäller val av partner i livet, kriminalitet och mycket mera. Vi gör ju bara det som är lönsamt för oss! Nu har många kritiker visat att detta inte håller men myten om den ekonomiskt rationella människan är bekväm ... och spridd även till oväntade mottagare.

Nu är dock dessa modeller bara modeller och inte verklighet. Det borde därför inte vara svårare än till exempel det här med ljuset. Är ljuset en vågrörelse eller är det partiklar? Eller varken/eller - eller både/och? Det brukar vi klara genom att välja modell för beskrivning beroende på situationen. Vi borde kunna göra samma sak när det gäller miljö och ekonomi. Peter Söderbaum har skrivit om behovet av en analys som är mera facetterad och som borde passa ganska bra med Sörlins funderingar kring siffrornas tvångströjor.

PS Beckers modell för de kalkyler vi antas göra när vi överväger om vi skall begå kriminella handlingar eller inte behandlas på ett mycket roande sätt av Dan Ariely i hans bok “The (honest) truth about dishonesty” där han noterar att oärligheten skulle vara mycket mera omfattande om vi vore perfekt rationella och handlade enbart i egenintresse.

“According to Becker’s logic, if we’re short on cash and happen to drive by a convenience store, we quickly estimate how much money is in the register, consider the likelihood that we might get caught, and imagine what punishment might be in store for us if we are caught (obviously deducting possible time off for good behavior). On the basis of this cost-benefit calculation, we then decide whether it is worth it to rob the place or not. The essence of Becker’s theory is that decisions about honesty, like most other decisions, are based on a cost-benefit analysis.”

Wednesday, May 14, 2014

Det finns ekonomer och sedan finns det ekonomer

Om ekonomi bara vore en fråga om att räkna ut hur det blir i framtiden bara man sätter rätt priser så är vi rikt begåvade i Sverige. Vi har Konjunkturinstitutet som räknat ut vilka hisnande bensinskatter som behövs. Vi har ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, som vet att berätta att om man upphandlar mera “grönt” så blir det i själva verket mindre! De kan visa med stor övertygelse att vår framtid är huggen i sten - vi kommer inte undan! Om vi försöker så blir det antingen oerhört dyrt eller vi blir besvikna och inser att vi skulle litat på deras förutsägelser.

Men till alla lycka finns det andra ekonomer även om det är glest mellan dem i våra trakter och framföralt saknas de i de institutioner som samhället använder. Vi kan dock hoppas på återväxten när nu både Lunds Kritiska Ekonomer och Handels Students for Sustainability undertecknat ett upprop för pluralism i utbildningen inom ämnet.

De skriver så här:

It is not only the world economy that is in crisis. The teaching of economics is in crisis too, and this crisis has consequences far beyond the university walls. What is taught shapes the minds of the next generation of policymakers, and therefore shapes the societies we live in.

Man väntar sig dock konvulsioner i lärarrummet (se bild nedan).

Uppropet förefaller vara inspirerat av det nätverk som en gång kallades Post-Autistic Economists vars publikation bytt namn till Real-World Economics och som härbärgeras av World Economics Association, WEA. Sedan finns också New Economics Foundation, NEF, för den som vill se andra perspektiv på ekonomin än det rent matematiska.

 

image

Tuesday, May 13, 2014

Efter regn kommer sol - ibland - kanske?

Energiministern vill klargöra att man inte behöver vare sig F-skattesedel eller betala moms om man gör sin el själv hemma och säljer det som blir över. Dock tycks det finnas en viss osäkerhet och vi har att lita på “regeringens bedömning”:

Regeringens bedömning är alltså att flertalet mikroproducenter inte kommer att bli skyldiga att redovisa moms framöver. Ytterst är det dock Skattemyndigheten som har ansvar för tillämpningen av lagstiftningen, och hur deras tillämpning exakt kommer se ut kan vi se när de prövar de nya reglerna i skarpt läge.

Och även om det inte blir så svårt som befarat så inte blir det så lätt heller. Hade det inte varit enklare att nettodebitera så att folk dessutom hade kunna se direkt vad som hände och hur de genom minskad egen användning kunde öka sin egen leverans? Då hade man haft “raka rör” mellan mätaren och plånboken

Monday, May 12, 2014

SOS - effektivisering för Ukraina

Några av de första reaktionerna till de ryska propåerna om gasen till Ukraina var, om vi skall vara snälla, rena ryggmärgsreflexer. Man ropade på skiffergas och kärnkraft trots att det är ganska uppenbart att den logiska lösningen är effektivare energianvändning och förnybar energi.

Nu hör 35 städer från Ukraina (över hela landet!) av sig i ett brev och talar om att det är just det de vill ha! Hjälp att bli oberoende och inte att bli motade in i ett annat sorts beroende. Så här skriver Volodymyr Harazd som är ordförande i The Association of Energy Efficient Cities of Ukraine (EECU):

“I appeal to you with a request to share this [energy efficiency] know-how with Ukrainian municipalities, by urgently launching an intensive twinning programme to provide our municipalities with the professional skills and resources required to address the massive [energy] crisis, ”

Klart vi ställer upp!?!

Friday, May 09, 2014

“Vattenfall skall vara ledande i energiomställningen”

Det hävdade näringsministern ett par gånger under partiledardebatten i riksdagen i onsdags. Och bara någon timme senare tillkännagavs att en känd kärnkratsförespråkare blir ny chef för Vattenfall. Som ordförande i Basindustrin elektricitetsaktiebolag, BasEl, har han drivit frågan om att bygga ny kärnkraft i Sverige och har nu kanske fått plattformen för at förverkliga sina önskningar?

För Vattenfalls engagemang som omställningledare kan betvivlas. I en C-uppsats, Ett ytligt Vattenfall, vid Uppsala universitet sägs att:

....Vattenfalls miljömässiga ansvar under tiden som affärsverk endast uppkommit som en bieffekt av statens krav på Vattenfall. Som bolag är det dock viktigt för Vattenfall att påvisa sitt miljömässiga ansvarstagande utåt sett för att behålla sin position på den europeiska energimarknaden.

Nu när det är uppenbart för alla att det miljömässiga ansvarstagandet är kraftigt solkat så är det kanske dags att ta steget fullt ut som o-omställningsledande?

Thursday, May 08, 2014

Vårt största problem kan vara varför detta skrivs.

“Vårt största miljöproblem är inte den globala uppvärmningen”. Vem skriver så? - och fortsätter:

De orimligt höga kostnader för nuvarande åtgärder som IPCC rapporterar gäller alltså bara under bästa tänkbara förutsättningar. Utan uppfyllelse av dessa otroligt optimistiska antaganden kommer kostnaderna ytterligare att rusa i höjden.

Ja det kan nog bara vara en nämligen Björn Lomborg i Svenska Dagbladet. Hans recept ifråga om klimatet är:

På lång sikt behöver vi utveckla billigare och effektivare förnybara energikällor. Vi kan åstadkomma detta genom att investera betydligt mer resurser i forskning för att ta fram nästa generation grön energi. Om vi till slut kan göra grön teknik billigare än fossila bränslen kommer alla att byta.

De “orimligt höga kostnaderna” är av storlekordningen drygt 200 kronor (högst) per år för varje svensk. Vi landar på denna kostnad därför att den erforderliga gröna tekniken redan är framforskad och tillgänglig.

Frågan är om Lomborg läser de rapporter han recenserar. Och en större fråga är kanske varför en stor dagstidning fortsätter att publicera hans tyckanden. Han må tycka vad han vill men inte förvanska fakta. Skriver han det som den stora dagstidningen inte själv törs?

Wednesday, May 07, 2014

Ett positivt Europa

Tony Long på WWF efterlyser en positiv berättelse från kandidater och kampanjmakare, “the EU needs a new narrative of hope and change”. Han vill se det som motvikt till de negativa strömningarna, “Euroscepticism is grabbing the headlines in the lead up to the current Parliamentary elections”.

Miljö-, klimat- och energifrågor borde vara de uppenbara områdena för en sådan positiv bild eftersom det är i samklang med den allmänna opinionen. I en undersökning gjord för några år sedan ansåg 2/3 av EU-medborgarna att beslut i dessa frågor borde ske gemensamt snarare än nationellt.

WWF lyfter fram att en kraftfull satsning på klimat och energi skulle skapa 5 millioner nya jobb enligt EUs egna beräkningar. Se där - ett positivt politiskt budskap som heter duga!

Förslag till slogan: Rakare linje i Bryssel-rättningen - ger ökat fart på syssel-sättningen raspberry

Tuesday, May 06, 2014

Solen går i moln

Om man vill att folk skall ändra beteende bör man göra det möjligt och enkelt. Det är den bärande tanken inom beteendeekonomin där man utvecklar metoder att ge folk en “knuff” (på engelska: nudge) så att det blir lättare. Och det är tanken bakom IEAs rekommendationer när det gäller att energieffektivisera.

Det samma borde ha gällt för de egna solcellerna i trädgården eller på taket och länge såg det ut som om man skulle kunna kvitta sina egenproducerade kilowattimmar mot de köpta. Men sedan hände något. Om det var byråkratisk nit eller politisk ovilja skall vara osagt men svårt har det blivit! Nu har det blivit ett sammelsurium av skatteregler och som grädde på moset skall man ha F-skattesedel för att få leverera sitt överskott och får reveny av det.

I den här soppan har man bland annat skyllt på EUs momsregler och man börjar nästa misstänka att detta ständiga prat om EUs regler inte har någon reell täckning utan oftare och snarare är ett sätt att skyla över sina egna byråkratiska ambitioner.

Monday, May 05, 2014

The CC-word seems to have reached the US

I veckan skall en amerikansk skugg-rapport till den som publicerades av klimatpanelen nyligen bli offentlig. Då skall Climate Change (CC) och dess verkan i USA samt landets åtgärder för att motverka den avslöjas.

Det amerikanska språket innehåller en del ord som antingen inte uttalas därför att de är genuint olämpliga och några andra som hyschas ned därför att de upplevs som känsliga för vissa grupper. Det skall bli spännande att se om det politiska etablissemanget törs säga CC rakt ut?  shut eye

Friday, May 02, 2014

Klimatpanelens blinda fläck

Klimatpanelen lyckades väl med att förklara att klimatförsämringen kan stoppas, att det är billigt att göra det och visa att energieffektivisering är hörnstenen bland åtgärderna. Men de missade HUR effektiviseringen skall komma på plats.

De redovisar i sin “Technical Summary” i tabell TS.8 de policy-instrument som behövs. I allt väsentligt är det ett potpurri på de traditionella ekonomiska incitamenten (bidrag och skatter) med lite inslag av Vita Certifikat, Standarder, rådgivning och märkning. Bra, men otillräckligt för att locka fram den dolda potentialen i befintliga anläggningar och som t.ex. IEA WEO 2012 talar om i sin lista över åtgärder.

Problemet är att en stor del av potentialen som behöver “befrias” finns hemma hos oss vanliga dödliga som skall fatta besluten om hur vi skall skapa vårt alldeles egna paket av en rad olika möjliga effektiviseringslösningar som erbjuds. Men vi saknar kompetens att göra det även efter omfattande information och råd. Marknaden för effektvisering måste utvecklas så att den erbjuder bättre “paket” till oss stackare. Vi behöver precis som i livsmedelsbutikerna fä möjlighet att välja en komponerad matkasse levererad hem till dörren.

IPCC trevar runt problemet utan att riktigt hitta det. Det syns bäst i deras kapitel tre och avsnittet om “Behavioural economics and Culture”. Där tassar man runt frågan men törs inte släppa förhoppningen att marknaden befolkas av individer som styrs av priser och som har fullständig kunskap om alla alternativ och konsekvenser.

The literature suggesting that available opportunities may have negative cost often points to institutional, political, or social barriers as the cause. But other literature suggests economic explanations. In addition, however, evidence indicates that the extent of such negative cost opportunities can be overstated, particularly in purely engineering studies.

Till detta vill man tillägga att tron på den perfekte kunden (homo economicus) nog också är “overstated”.

 

Wednesday, April 30, 2014

Effektivisering = hög avkastning och säkra värden

Tänk om man fick en krona för varje gång ordet “kostnadseffektiv” används i kommunikation från våra myndigheter. Då skulle man väl ha en ansenlig förmögenhet nu? Sedan är frågan om ordet betyder något mer än “tjena”, det vill säga ett sätt att signalera samhörighet mellan utredare? Inte sällan används det för att markera att man vill vara varsam med resurser (och vem vill inte det) men leder till att man ställer satsningar på till exempel effektvisering i tvivelsmål. Med följden att man missar möjligheter inte bara vad gäller resurshushållning men även för standardhöjning, produktivitetsförbättring och arbetsmiljö.

Därför är det kul att se att man i kampanjen som heter “Renovate Europe samlat på sig mera material som handlar om finansiering och investeringsbedömning där man visar hur fastighetsvärden och deras räntabilitet påverkas (se bild nedan). Den ledande frågan är nu: “Var tycker Du att dina pensionspengar gör bäst resultat?”

image
Se bild 6 i presentationen från UNEP

Detta och hur det går med Renovate Europes framgångar att samla stöd från EU-parlamentet framgår av deras nyhetsbrev.

Tuesday, April 29, 2014

Dystra utsikter men realistiska

Tidningen ETC har tittat närmare på drivkrafterna för omställningen av energi fungerar och målar en dyster bild. Det kommer att behövas distinkta politiska ingrepp för att få den ändring som IPCC och IEA påstår är möjlig. Det kommer inte att hända av sig själv.

Artikeln utgår bland annat från hur oljebolaget Exxonmobil beskriver framtiden för sina investerare för att lugna dem. Och det är klart att även de ser förändringar men inte är de så särskilt omvälvande (se bild nedan).

Tyvärr känns Exxonmobils synsätt realistiskt under förutsättning att inget sker. Men det kan vi ju ändra på - eller hur?

image

Monday, April 28, 2014

Alla de små vardagsbeslutens villovägar

Varje dag fattar du tusentals beslut, stora som små, och före alla dessa sker också en strid i ditt sinne, en kamp mellan intuition och logik. Det är en konflikt som påverkar varje aspekt av ditt liv, och ny forskning visar att intuitionen tycks ha större inflytande över oss än vi själva tror. På logikens bekostnad.

Ovanstående är ett direkt citat ut SVTs presentation av ett program som sänds i Vetenskapens Värld i SVT 2 den 28 april kl 20.00 med repriser 29/4 och SVT2 3/5 och som sedan kommer att finnas på SVT Play.

Det är extremt viktigt att vi lär oss hantera dessa vardagliga felkällor om vi skall ha en chans att klara energi-, miljö- och klimatfrågorna. IPCC har i sin rapport om hur man kan hindra de svåra klimatförändringarna tyvärr behändigt rundat den här aspekten. De visar alldeles korrekt att effektivare energianvändning är DEN enskilt viktigaste åtgärden. MEN de bortser från att den övervägande delen av de beslut som behövs för att just effektiviseringen skall bli verklighet i stor skala är just små enskilda vardagsbeslut. Just de där vi handlar mera på intuition än på logik.

image

Friday, April 25, 2014

“Bör skall vara skall….

....såvida ej annat framgår av texten.” Detta påstods av den legendariske överinspektören Georg Ljung vid elinspektionen i nedre Norrland på en fråga om hur elföreskrifterna skall tolkas.

Denna tolkning känns relevant också när man läser Anders Wijkmans inlägg som fått rubriken “Europa bör låta bli skiffergasen”.

Vi har vetat länge att energisäkerhet och ryska ambitioner inte går ihop. Vi har vetat länge att det finns en stor potential för lönsam effektivisering särskilt i Östeuropa. Vi vet att det finns en enastående potential för förnybar energi inte minst i Östeuropa. Vi vet att import av amerikansk gas i flytande form (LNG) inte är ekonomiskt överkomligt och dessutom tar tid att få till stånd. Nödvändiga anläggningar saknas vilket ENDS visat i bedömningar. Vi vet att skiffergas är både miljöskadligt, osäkert och tar tid att bygga ut.

Behövs flera ledtrådar för att lösa problemet?

TIME OUT (förhoppningsvis)

image
Men titta gärna in någon gång då och då även under sommaren. Resten av Europa håller öppet även i juli och det kommer säkert att hända något av intresse!

Passa på och njut av den flödande energin, Förhoppningsvis som sol men vind och vatten kan inte uteslutas och ett strövtåg i bioenergin rekommenderas oavsett väder.

http://www.fourfact.com

Läs mer