Tuesday, September 13, 2016

Framtiden på spåren

Kan man ana framtiden i JRCs rapport “Energy Consumption and Energy Efficiency Trends in the EU-28” (se exempel i bild nedan)?

Fossilbränslena i transportsektorn är fortfarande det stora problemet men det kan ju förändras snabbt om elmotorerna tar över. Gas är på tydlig och snabb tillbakagång och de förnybara bränslena liksom återvinning på tydlig framgång. Även om den senare nominellt sett är en dvärg.

Men om man vore intressent i gasprojektet Nordstream 2 kunde man ha anledning att sova oroligt om natten. Gasens framtid särskilt för uppvärmning i bebyggelse verkar inte stabil. Tillbakagången är särskilt tydlig i länder där man kan anta att effektiviseringsmöjligheterna är goda såsom Tyskland, Nederländerna och Italien (figurerna 61 och 62).

image

Monday, September 12, 2016

Det börjar likna något

Siffror i en rapport från EUs forskningsorgan JRC (Joint Research Center) visar att energi används effektivare inom EU-28 idag, se bild nedan.

Detta har i sin tur tagits till intäkt för att man borde plussa på EUs mål till 2030 från de 27% (indikativt) man har satt idag till 30% (bindande). En övergång som i sig inte borde vara någon revolution eftersom den sittande Junker-kommissionen redan vid sitt bildande sade sig ha 30% som ambition.

I sin tur skulle detta kunna få oss att lyfta blicken ytterligare mot nästa mål som också skulle kunna innebära ett lyft för hela effektiviseringsindustrin med ty åtföljande sysselsättningsökning.

image

Friday, September 09, 2016

Energy efficiency is like love. The more you share, the more you receive.

Citatet är från IPEECs direktör Benoit Lebots presentation av G20-planen för effektvisering nyligen. G20 har producerat vad de kallar EELP (Energy Efficiency Leading Programme) som antagits av deras energiministrar och som apostroferats av toppmötet nyligen.

Arbetet fokuserar på sex olika områden med tillhörande arbetsgrupper:
* networked devices, through the Networked Devices Task Group (NDTG);
* transport, through the Transport Task Group (TTG);
* finance, through the Energy Efficiency Finance Task Group (EEFTG).
* buildings, through the Buildings Energy Efficiency Task Group (BEET);
* industrial energy management, through the Energy Management Working Group (EMWG) and the Energy Management Action Network Task Group (EMAK);
* electricity generation, through the High Efficiency Low Emissions Task Group (HELE).

Som alltid kan man fundera över hur effektivt sådan grupper arbetar men under Benoits kärleksfulla ledning kommer de inte undan!  wink

Och att G20 alltmer får en ledarroll understryks av FN-uttalandet vid senaste mötet:

At a G20 summit United Nations Secretary-General Ban Ki-moon welcomed the conference’s focus on sustainable development and climate change, urging all countries to take early action on these.

Thursday, September 08, 2016

Vi har alla ett KI i vår bekantskapskrets

Indignationen flödar - med rätta- över hur KI hanterat frågorna kring superkirurgen. Men finns det inte risk att vi har liknande tänkesätt på våra egna områden och rentav i vår omedelbara närhet? Är inte den här sortens grupptänkande ganska utbrett? Ett grupptänkande där någon tongivande person med stark ställning och hög profil tar över tänkandet för gruppen som helhet och dominerar i kraft av sin ställning eller stjärnstatus?

Ett övertydligt exempel är den så kallade Enron-affären i USA där många småsparare och anställda förlorade sina slantar och pensioner till följd av manipulativt beteende av några få personer i ledningen och styrelsen. Man lät sig förledas och hoppades att de i kraft av sin ställning skulle ha rätt när de förespeglade lysande framtida vinster. Marleen O’Connor har omsorgsfullt visat hur det hela gick till i “The Perils of Groupthink

Och är det inte kusligt likt vad vi ser i Storbritannien där alla varningsklockor ringer för kärnkraftbygget Hinkley Point men det ändå verkar som om man var beredd att starta jordens dyraste byggnad?

Eller när “ledande näringslivsföreträdare” och befryndade organisationer hävdar att Sveriges framtid hänger på kärnkraftutbyggnad och man samtidigt blundar för de stora effektiviseringsresurser man har inom sina egna företag?

Grupptänkandet är ingen isolerad företeelse även om det ibland får större och mera alarmerande konsekvenser.

Wednesday, September 07, 2016

Förnybart och snyggt

The Guardian visar en serie bilder från en tävling där artister och designers fått visa koncept till nya konstruktioner för förnybar energi. SNYGGT!

Nedan finns en kul idé som väl borde kunna användas för det nya Liljeholmsbadet i Stockholm när det snart skattas åt förgängelsen?

image
The Pipe is a proposed marine spa and water filter. Inside, visitors could enjoy hot and cold thermal saltwater baths. Above it, solar panels would produce the energy to pump seawater through an electromagnetic filtration system below the pool deck to create fresh water. The system is designed to produce 4.5bn liters of drinkable water annually. Artists: Abdolaziz Khalili, Puya Kalili, Laleh Javaheri, Iman Khalili, Kathy Kiany (Khalili Engineers) from Vancouver, Canada.
Photograph: Land Art Generator Initiative

Tuesday, September 06, 2016

Fakta ändrar inte - bara befäster

Vi måste se den bistra sanningen i vitögat. De fakta vi ständigt jagar efter och försöker presentera som argument för att kunna påverka och ändra våra meningsmotståndares inställning i olika miljörelaterade frågor biter inte. Tvärtom de kan bidra till att motståndet hårdnar. Det framgår av en artikel i New York Times baserad på en uppsats av forskare med anknytning till beteendeekonomin, “How people update beliefs about climate change”.

De finner att när man presenterar fakta så har vi en benägenhet att acceptera dem som sanna om de underbygger vad vi väntar oss och hoppas på men förkasta dem om de går i motsatt riktning.

Talesättet att “fakta talar för sig själv” är helt enkelt inte sant! Om vi vill övertyga någon måste vi troligen “översätta” fakta till något som mottagaren tycker är viktigt och som är i samklang med dennes syn på tingens ordning. Till exempel: “Effektivare energianvändning innebär ökad valfrihet och mindre beroende av importerade bränslen”, eller “Effektivare energianvändning medför ökad sysselsättning och starkare industriell utveckling”. Eller något!

Fakta är viktiga för underbyggnaden men otillräckliga som argument.

Monday, September 05, 2016

Sluta tjata om lönsamhet!

Georg Lakoff har påpekat i sin bok “Dont think of an elephant” att vissa fakta inte fungerar som argument i en debatt eller övertalningssituation eller som försäljningsmotiv. Det spelar ibland ingen roll om dessa fakta är sanna och väl underbyggda om den man talar med inte lyssnar. Att de inte lyssnar behöver inte bero på ointresse utan bara att de av olika skäl inte (just nu) är intresserade. “Values come first, facts and policies follow in the service of values. They matter, but they always support values”, säger han, (values=värderingar). Ett synsätt som ligger nära vad Mullanaithan och Shafir tagit upp i sin bok “Scarcity” där de visar att vi ofta har otillräcklig “bandbredd” för att ta emot vissa viktiga budskap även om de vore bra för oss.

Vi tjatar ofta(st) med dem vi försöker övertyga om att energieffektvisering är L-Ö-N-S-A-M-T!! Och en del av dem vi debatterar med säger att jo så kan det vara, men det är inte tillräckligt lönsamt. Om det bara bleve lönsammare (vid högre energipris) så skulle folk minsann effektivisera så det skulle ryka om det!

Jaså minsann? IEA visade i sin senaste World Energy Outlook 2015 att skillnaden i åtgärdskostnad och energipris för små och medelstora företag och för många byggnader är mellan 8 och 16 gånger. Klart att om priset ökade och därmed skillnaden ökade till 9 och 17 så skulle intresset öka men för de allra flesta situationer är lönsamheten redan klart tillräcklig.

Sådär håller vi på år ut och år in men det händer ändå för lite! Vi kanske skulle sluta tjata om det uppenbara (lönsamheten) och istället börja titta på vad som i övrigt hänger samman med effektvisering. Vi kan göra det genom att titta på vad som finns runt om (som i IEAs bild över “Multiple Benefits” dvs PLUS-värden, se bild nedan) och hur de tillsammantagna utgör det fulla värdet!? Inte bara den enkla lönsamheten av sparade kilowattimmar. Den får man nämligen på köpet!

image

Friday, September 02, 2016

Förnybar energi ger nya jobb i Tyskland

Det rapporteras om hur energimarknaden förändras i Tyskland och att man skapat många nya arbetstillfällen för förnybar energi. Tyvärr saknas i dessa siffror motsvarande för effektvisering. För den som vill ha bilderna för visning finns en pdf att ladda ned.

En av bilderna visar att tillväxten bland annat avser förekomsten av kooperativ som skapats för att utnyttja lokala energiresurser (se bild nedan). Dessa kooperativ har spelat en stor roll i början av den tyska omställningen sedan cirka 2005 men rapporteras nu ha avstannat när de traditionella energiföretagen vaknat till och klivit in på marknaden i större skala.

image

Thursday, September 01, 2016

Utvecklade energitjänster

Inom transportsektorn pågår en spännande utveckling av infrastrukturen. Flera laddningsstationer för elfordon bidrar till deras attraktivitet. Vem vill åka lång väg för att kunna tanka flytande bränsle och kanske rentav stå i kö för att göra det. Tankstället kan vara morgondagens krisbransch. Som Roy sade: “Hej då macken” men utan tillägget “Vi ses i morgon”!

Om vi skulle tänka liknande tankar för energitjänster så få vi kanske se en produkt som utvecklas för leverans i tid, form och innehåll (se bild nedan)?

image

Wednesday, August 31, 2016

Energiewende på franska

En rapport från den franska energimyndigheten, ADEME, har presenterat en utveckling för de närmaste decennierna som skulle innebära kraftfulla satsningar på effektivisering och förnybar energi och med kännbara konsekvenser - en miljon nya jobb och rejäl ökning av BNP.

En annan kännbar konsekvens skulle vara att kärnkraften tas bort till 2050 (se bild nedan)! Det finns stor anledning att hålla ett öga på den franska utvecklingen.

För många fransmän har kärnkraften varit ännu heligare än vad den har varit för svenskarna så det kan nog bli en fråga för debatt. Om det nu inte känns ännu viktigare att diskutera hur man skall vara klädd när man badar grin?

 

image

Tuesday, August 30, 2016

Effektiviseringsindustrin behöver ett lyft

Och det kan vara en fjärde industriell revolution säger man i en rapport som förutspår att ett 40%-igt effektiviseringsmål i Europa skulle kunna ge 1 million nya jobb till 2040. Problemet idag är att målsättningarna är för blygsamma, politiken för fragmenterad (se bild nedan) och branschen för oorganiserad. Effektivisering som produkt och begrepp är inte tillräckligt utvecklat och man drar paralleller med transportmarknaden på Henry Fords tid då han sade: “If I had asked my customers what they wanted they would have asked for a faster horse”.

Rapporten sammanfattar vad de anser vara den nödvändiga övergången för branschen (och företagen):

It would require industry to move from the current step-by-step component-based energy renovation to an overall and one step energy renovation of each single building. Innovation will occur along the overall value-chain of the building sector. From the development of holistic prefabricated zero energy renovation kits to the transformation of the EU citizens from being passive consumers into being active prosumers. New actors, such as aggregators of small projects, will enter the market. Public funding should be dedicated to this transformation of the overall value-chain.

Den existerande branschens splittring och avsaknad av större perspektiv visades tydligt i UK ACEs undersökning “Installer Power”. Där visas också att den nuvarande organisationen har fördelar genom sin lokala anknytning och kundanpassning men att de många små företagen saknar överblick och utvecklingsförmåga. De väntar på sin Henry Ford (som kan vara EEF!)

——
PS Den första revolutionen var mekaniseringen av textilindustrin, den andra var just Fords massproduktion och den tredje digitaliseringen. Enligt The Economist.

 

image

Monday, August 29, 2016

Lagomteknik och lagomkonsumtion för maximal uthållighet

I ETC slår Bodil Jönsson ett slag för vad hon kallar “lagomarbete” och skriver:

Nu inför den framvällande robotiseringen blir det viktigare än någonsin att klargöra vilken plats vi vill ge lönearbetet i livet och vilken samhällsfunktion vi vill att det ska fylla.

Tvivelsutan ger automationen nya möjligheter. McKinsey visar att många arbetsuppgifter kan automatiseras och visar var maskiner (datorer) kan ta över, se figur nedan.

Så tekniken finns och skulle kunna ge oss möjlighet att besinna oss. Fråga oss om mer alltid är bättre eller om lagom är bäst, inte bara för oss själva och vår egen uthållighet utan också miljöns. Men klarar en sådan förändring kollisionen med våra “nedärvda” normsystem?

Zygmunt Bauman har visat hur det gamla samhällets arbetsetik (den som inte arbetar skall heller inte äta) har bytts ut mot en konsumtionsetik (shoppa dig lycklig). 

image

Friday, August 26, 2016

With all due respect, that’s a bunch of malarkey!

Om den amerikanske vicepresidenten hade använt sitt vanliga språkbruk vid besöket i Stockholm skulle han möjligen ha sagt så här om planerna på gasledningen Nordstream 2. Nu var han mera artig och sade att det var en dålig affär, men det han menade var just detta.

Ledningen har några få försvarare som hävdar att den skulle innebära ökad diversifiering men då utgår man som vanligt från att gas skall ersättas med gas och inte från att att både effektvisering och förnybar energi är bättre alternativ både ur ekonomisk och säkerhetssynpunkt. Intressant emellertid att den ryska synpunkten understöds av den yttersta högern hos oss.

Biden har rätt (Malarkey= skit).

Thursday, August 25, 2016

Afrika är inte så långt borta

EU har sammanställt ett gediget översiktsmaterial för energisituationen i Afrika. Vanligtvis känner vi till “det mörka Afrika” (se figur 1) där tiilgången på energiresurser och då särskilt el är låg (se figur 3)

Möjligheterna till effektvisering är enorm eftersom energiintensiteten är hög (se figur 2). Men det finns också goda tecken på att man på flera håll kan hoppa över de utvecklingssteg vi haft med dyr infrastruktur och istället gå direkt på effektiv användning och decentraliserad förnybar försörjning.

Möjligheter för framtidsinriktade företag (bland annat svenska)! Man kommer lätt att tänka på Minesto och Soltech (bland andra).

image
Figur 1
———————————
image
Figur 2
—————————-
image
Figur 3 (från iEA)

Wednesday, August 24, 2016

Vita certifikat (webinarium 21 september)

Ämnet har varit på tapeten ett bra tag men nu verkar det som om även Sverige skulle kunna få sådana. Det finns gott om erfarenheter från hela världen och det finns goda möjligheter att snickra ihop en lösning som passar även här. I synnerhet om man tar del av det material som RAP samlat och som presenteras i ett webinarium den 21 september.
———————————
Energy Efficiency Obligations – A Toolkit for success
Date: September 21, 2016, 15.00-16.00

Speaker: Edith Bayer, Jan Rosenow

Summary of the presentation
Energy Efficiency Obligations (EEOs) are a strong driver of energy savings in Europe and around the world. Many Member States have chosen EEOs as an important policy to support compliance with Article 7 of the Energy Efficiency Directive. This webinar draws on the recently published “Toolkit for Energy Efficiency Obligations” to discuss elements of EEO design, and specifically to answer: What are the main considerations for designing, implementing, and (over time) improving EEOs? What are examples of best practices that have led to successful schemes? And what are some of the most frequent barriers and how might they be overcome?

See also the Toolkit text: http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-leesbayer-eeotoolkit-2016-feb.pdf

Speakers
Edith Bayer is an Associate with the Regulatory Assistance Project, based in Brussels. She supports RAP’s programmes on energy efficiency and demand-side management in Brussels and in Cen-tral/Eastern Europe. Ms. Bayer has advised policymakers and stakeholders on the design and prac-tical implementation of energy efficiency obligations, overcoming regulatory and market barriers to energy efficiency and demand response, the principle of “Efficiency First,” and on low-cost pathways to the power sector transition. Prior to RAP, Edith worked on climate and energy policy in Moscow, Russia. She earned her Juris Doctor from New York University School of Law.

Dr Jan Rosenow is a Senior Associate at the Regulatory Assistance Project (RAP) and a Senior Re-search Fellow at SPRU, University of Sussex. He has more than 12 years of experience in energy and climate change policy. Previously Jan led the energy efficiency policy work of a large energy and climate change consultancy which is part of a global engineering and consultancy business with 3,000+ staff. In addition to his background in consulting, Jan also has a strong track record in energy research - he has held research appointments at leading institutes in the UK, Germany and the United States.

Slaget om brödrosten

Några av EUs mest framgångsrika program nämligen de om Eco-design och Labelling är hotade. The Economist publicerar en artikel där hotet kan härledas till en skröna från EU-motståndarna i Storbritannien. De påstod (felaktigt) att EUs regler för brödrostar gjorde frukostmackan sladdrig och smaklös!

Ämnet kommer upp på ett möte den 25 oktober i EU där några av ledarna skall diskutera vad som skall ske härnäst och tyvärr har de tagit intryck av de Brittiska fantasierna och vill hålla igen på det framgångsrika arbetet. Lyckligtvis möter de motstånd. Ibrahim Baylan intervenerar i ett brev där han skriver:

We need to focus on examples of good legislation, such as the eco­ design and energy labelling, which directly benefit our citizens and contributes to our common policy objectives.

Så slaget om att kunna utveckla vettig energipolitik är inte förlorat. Vad som kan hända med brödrosten i framtiden återstår att se. Även om de Brittiska initiativtagarna till brödrostmyten vunnit slaget om Brexit så är de välkomna att köpa energieffektiva don från Europa i framtiden! Det är nämligen en bra affär. The Economist skriver:

Ecodesign standards are good value, too. According to the International Energy Agency, they generate at least $3 of savings for every dollar spent, hence reducing costs as well as consumption. That makes them the most cost-effective way of reducing energy use.

Men The Economist ser också en ny affärsmöjlighet öppna sig i Storbritanniens utträde. Europas företag kan ju alltid säljs skräpprodukterna till Engelsmännen!

Should Britain ditch Ecodesign, EU manufacturers would not be entirely disappointed. They would at least have a nearby market where they could flog the below-standard, out-of-date appliances they could no longer sell on the continent.

smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv