Friday, November 07, 2014

Debet utan Credit

På Svenska Dagbladets debattsidor har ett meningsutbyte om klimatpolitikens förutsättningar visat överraskande nya rön om ekonomi. Det tycks finnas en teori om att bara utgiftssidan räknas.

Som bekant hävdar Konjunkturinstitutet att man kan (och skall) ha endast växthusgasernas utsläpp som mål och att man som instrument skall koncentrera sig på skatter och avgifter. De tycker att klimatpolitiken inte skall göras svårare än den behöver vara. Nu skriver de:

...dyrare blir det om målet inte ska uppnås med prissättande styrmedel utan, som Lunda-forskarna verkar förorda, med en uppsjö av statliga subventioner och stöd. Exempelvis föreslog utredningen “Fossilfrihet på väg” 30 miljarder kronor till stadsmiljöprogram och en fördubbling av kollektivtrafiken

En argumentation som känns hämtad ur den just avslutade valrörelsen då man i striden använder den gamla modellen att slunga sina argument (spjut) i “krigarens vällovliga syfte att såra och döda”. I det här fallet som om inte stadsmiljöprogram och ökad kollektivtrafik skulle ha någon effekt i minskad bilism och minskade utsläpp. De tycks mena att dessa åtgärder är helt verkningslösa. Alltså ett debet utan Credit.

KIs debattörer menar dessutom att de står på säker grund eftersom det:

...är i linje med nationalekonomisk forskning och OECD:s rekommendationer.

Fast OECD skulle nog inte skriva under på det. I sin rapport Climate and carbon: Aligning prices and policies skriver de

Explicit pricing instruments, however, may not cover all sources of emissions and will often need to be complemented by other policies that effectively put an implicit price on emissions.

Det blir inte lättare att bedriva politik om man trivialiserar den på det sätt som KI tycks vilja.

Thursday, November 06, 2014

Det är inte över förrän den feta damen sjunger

Som bekant pågår föreställningen till den är slut och enligt vissa amerikanska bedömare av musikdramatiska verk gäller att “the opera ain’t over until the fat lady sings.”. Detsamma kan sägas om målet för energieffektvisering i Europa där det nu kan hänga på den nya Junckerkommissionen och parlamentet om vi skall fastna på “fegmålet” 27% eller komma längre.

Den nye chefskommissionären har ju inte varit så försiktig utan riktat blicken längre och högre. Och att det kan vara allvar visas av att vissa fruktar att det nuvarande låga målet uppfattas som en signal att Europa inte är värt att satsa på:

E3G is an influential environmental think tank based in Brussels. CEO Nick Mabey said the 27% target was a “go-slow” on efficiency and a strong signal for energy efficiency businesses to start to divest from Europe.

Wednesday, November 05, 2014

För lite verkstad

EUs effektiviseringsdirektiv lade stor vikt vid att befintliga byggnader skall renoveras snabbare och mera omfattande eftersom det finns tekniska möjligheter och det är ekonomiskt vettigt. Nu kommer en första analys av hur det går och det är ingen munter läsning. Sverige är inte med i analysen men det finns föga som talar för att vi skulle komma ut bättre än de som ligger riktigt dåligt till.

Det är i sin tur lite överraskande Österrike, Danmark och Nederländerna under det att Storbritannien, Rumänien och Spanien sköter sig ganska väl vilket framgår av BPIAs rapport, se bild nedan.

image

Tuesday, November 04, 2014

Det osynliga kraftpaketet

The invisible powerhouse är ett av IEAs omdömen om energieffektvisering utöver att de kallar effektvisering för “det första bränslet” eller när de pekar på alla de positiva mervärden som finns (multiple benefits). Om ni vill ha en snabbkurs i hur IEA resonerar så kolla presentationerna de gjorde vid eceee seminarium i Bryssel helt nyligen.

Chansen finns att ni med den kollen sparar något hundratal Euro på att inte behöva köpa deras rapporter men det kan också gå åt andra hållet att ni blir så nyfikna att ni till vrje pris vill ha dem. I båda fallen kommer ni att upptäcka att eceee är en väldigt nyttig källa till kunskap och då kanske ni vill bli medlemmar!

Monday, November 03, 2014

Yes we can!

Men vi måste ha en bra verktygslåda med olika verktyg som samverkar. Ungefär så kan man tolka IPCCs syntesrapport om klimatet.

Ja vi kan och vi kommer att ha nytta av det - skriver de i punkt 3.4:

There are multiple mitigation pathways that are likely to limit warming to below 2°C relative to preindustrial levels. These pathways would require substantial emissions reductions over the next few decades and near zero emissions of CO2 and other long-lived GHGs by the end of the century.Implementing such reductions poses substantial technological, economic, social, and institutional challenges, which increase with delays in additional mitigation and if key technologies are not available.

Men vi behöver en stor verktygslåda - skriver de i avsnitt 4:

Many adaptation and mitigation options can help address climate change, but no single option is sufficient by itself. Effective implementation depends on policies and cooperation at all scales, and can be enhanced through integrated responses that link adaptation and mitigation with other societal
objectives.

Men då har väl inte IPCC kollat med de tre professorer som på DN debatt dömer ut Kyotoprotokollet och dess åtgärder och istället argumenterar för främst ETT verktyg nämligen en global koldioxidskatt.

Hur det nu skulle vara lättare att uppnå en sådan lösning kan var och en fundera över. Liksom över var vi skulle ha varit om inte Kyotoavtalet funnits och sporrat till debatter och idéer om hur en verktygslåda skall bli till. Förmodligen ligger debattörernas främsta tankefel i att de beskriver det som en börda för länder att klara klimatet. “Man får då konkurrensfördelar samtidigt som andra länder bär bördan av att hantera klimatkrisen.” Det finns flera studier som visar att klimatåtgärder ger konkurrensfördelar på marknader som förändras.

Friday, October 31, 2014

Ett bra klimat för pensionen

Kvällstidningarna har nu några veckor plågat oss med braskande rubriker om hur vi skall välja smart för våra pensioner. Fjärde AP-fonden gör just ett smart val. De väljer bort att satsa på företag som skadar klimatet och föredrar sådana vars verksamhet är gynnsam för framtiden.

Och de motiverar med att de gamla slenterianmässiga placeringarna i företag med klimatskadliga produkter och verksamhet är riskabla. De har noterat den risk för koldioxidbubbla som bland andra Nicholas Stern visat på.

Blir nästa steg de gröna obligationer som Svante Axelssson dragit en lans för? Skall vi damma av den gamla devisen “Gärna medalj men först rejäl pension” och lägga till “...och trygg miljö”?

image

Thursday, October 30, 2014

Baksmälla?

Baksmällans viktigaste kännetecken är ruelse och ånger (vilket de flesta av oss vet?)! Är det månne baksmällan som gör att Europas miljöministrar veckan efter beslutet om målsättningar för 2030 tuffar till sig när det gäller 2020 och gör ett upprop för en grönare strategi?

Gian Luca Galletti, Italy’s environment minister, said: “[The agreement] paves the way for Europe to take a leading role on climate challenges. Our goal is a fair and ambitious global agreement, which would make all countries of the world responsible for a crucial issue for the future of the planet, setting out a model of socially and environmentally sustainable development

Visst! Om ni vill se det så. Vi skall inte hindra er - tvärtom! Se bara upp med hur vissa tolkar ordet “fair”.

Wednesday, October 29, 2014

Varför solceller?

I Washington Post undrar man varför (och vilket slags) människor skaffar solcellsanläggningar? Är det därför att de är rika, klimatmedvetna, har liberal (enligt amerikanskt synsätt) politisk åskådning? Nej - det är därför att grannarna har det!

The installation of one additional solar photovoltaic rooftop project within the past six months in a given area increased the average number of installations within a half mile radius by .44, or almost one half.

Så för oss som jobbar med effektvisering är frågan helt enkelt - Hur tusan skall vi få den att synas? Är det dags för “home parties”?

Tuesday, October 28, 2014

“All models are wrong, but some are useful”

Konjunkturiunstitutet envisas med att bara se på klimatfrågan med det ena ögat. Sätt bara ett utsläppsmål och hoppas sedan att “marknaden” löser allt till det bästa.

Man kommer osökt att tänka på den Brittiske matematikern George E. P. Box som sade att alla modeller är fel men några av dem är användbara. KI har i det här fallet valt en av de modeller som inte är användbar.

Lyckligtvis får de mothugg av andra forskare som ser att komplexiteten i samhället och i själva kärnfrågan fordrar ett mera utvecklat synsätt. De skriver:

Det är inte möjligt att analysera klimatfrågan utifrån förenklade ekonomiska modeller på det sätt som Konjunkturinstitutet gör och som inte tar hänsyn till samhällets komplexitet. För att lyckas med målet att nå nettonollutsläpp av växthusgaser krävs en mer realistisk bild, baserad på kunskap från flera discipliner, av hur samhällsutveckling och samhällsstyrning går till.

Efter förra veckans duckande i EU kan man dels hoppas på att våra politiker slutar lyssna på KI och dels tar sig samman för att finna nya scener att agera på för att driva klimatfrågan vidare, till exempel i Norden. Det borde man göra av strikt egoistiska skäl! Både effektvisering och förnybar energi kan ge dem som tar initaitivet konkurrensfördelar i industriutvecklingen. Men det kommer nog att ta tid innan KI upptäckt detta LOL

Monday, October 27, 2014

Split vision i klimatpolitiken.

I fotboll handlar det om att både ha koll på det som ligger nära (bollen) och det som kommer att hända på planen (med- och motspelares position och rörelser), det kallas “split vision”. Kolla Zlatan om ni undrar!

Dagens Industri har slagit upp en artikel av Eija-Riita Korhola med titeln ”Kyotoavtalet har inte minskat utsläppen” och som utgår från en avhandling på vilken hon skall disputera om några veckor. Hon menar att Europas industriproduktion bara har flyttat till länder med högre intensitet i utsläppen (kol per BNP) och att de därmed ökat i stället för att minska. Det kallas ibland för kol-läckage. Det kan bli intressant att se hur hon lyckas   isolera just Kyotoavtalets påverkan från alla andra händelser som vi haft i världsekonomin. Men man kan säga att hon håller blicken fäst på det som är nära - bollen.

Några som kollar vad som händer på planen är European Climate Foundation som i en rapport gjord av Ernst and Young tittat på möjligheterna för den industri som just avser att minska intensiteten i Europa, refererat av Miljöaktuellt. Rapporten varnar för ett annat läckage, nämligen att andra delar av världen utvecklar den teknik som vi behöver för att bekämpa utsläppen här!

Is Europe making the necessary investments to develop the industry? Or could there be potential “investment leakage”, whereby the EU would be failing to mobilize the necessary investments for developing its low-carbon industries, while other economic regions would be making such investments?

En som inte tror på Korholas läckage men oroas av investeringsläckaget är förre tyske miljöministern Trittin som varnar för att vi förlorar jobb i Europa.

Låt oss anta att det ligger något i vad Korhola säger. Åtminstone på kort sikt. Vad skall vi då göra? Hon antyder att det är bara dumt att gå före andra länder. Men vi vet ju att de andra regioner som idag har högre utsläpp också utvecklar den modernare tekniken. Då kanske de både snor produktionen på kort sikt och på lång sikt eftersom vi stannat upp och står och glor på bollen.

Split vision också i klimatpolitiken - tack!

 

Friday, October 24, 2014

Klimatet förhandlar inte

Därför är det en plågsam upplevelse att se den svenska EU-nämndens diskussioner om EUs klimatmål där man tycks ha kommit fram till att 50-40-30 är för tufft men att man kan acceptera 40(+10)-27-(kanske)30. Allt detta för att undvika att landa på 40-27-30 som den avgående kommissionen rekommenderar och där den nya antas föredrar 40-27-(minst) 30.

Nej vi skall inte gå in på vad de olika siffrorna står för. Bara konstatera att:
1. Alla är överens om att kraftfulla åtgärder behövs för att klara klimatet - Bara inte nu utan senare
2. Påståenden som gjordes i nämnden om att höga mål är för kostsamma är (låt oss vara snälla) dåligt underbyggda.
3. Höga mål för effektvisering och förnybar energi är tvärtom bra för ekonomin. Det är lönsamt och skapar nya jobb. Nej - det är ingen partsinlaga från miljörörelsen utan det är fakta som tillhandahållits av OECD/IEA i flera av deras publikationer. (Se t.ex. WEO 2012, “Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency”, “Energy Efficiency Market report” (http://www.iea.org)

Därför borde inte klimatmålens sifferexercis vara partipolitik. Klimatet förhandlar inte! Det som nu inträffar är bara att politikerna säljer ut både klimatet och vår industriella utveckling.

Thursday, October 23, 2014

Vision eller honnör?

Den tilltänkte kommissionären, Maroš Šefčovič, med ansvar för den europeiska “Energiunionen” klarade sitt förhör i parlamentet och hävdade att han har en vision för vad denna union skall vara. Riktigt vari denna vision består är oklart eftersom det som återges mest ser ut som en samling av våra vanligatse honnörsord på området:

....ensure energy supply security and solidarity among the member states, integrate national energy markets, reduce European energy demand, decarbonise the energy mix and increase investments in to research and innovations.

Det kan ju inte uteslutas att han får ihop något med mera substans när han får hålla på ett tag. Förhöret visar annars att en stor del av hans udd är riktad mot beroendet av rysk gas men att han inser att förnybar energi och effektvisering spelar en roll. Eljest lär han också ha dragit en lans för CCS, det vill säga konsten att gömma koldioxid i marken.

Han kanske annars kan få lite inspiration av en liten skrift från Ecofys och som handlar just om hur man kan öka oberoendet (se bild nedan) och minska koldioxidutsläppen men där CCS inte nämns med ett ord.

image

Wednesday, October 22, 2014

Effektvisering i legobyggsats

Den nya regeringens satsningar på energieffektvisering kommer trillande som legobitar.

En miljard till skolans arbetsmiljö vilket inkluderar effektivisering.

Tvåhundra miljoner, som så småningom skall niofaldigas, till miljonprogrammet. Vi får väl se om det trillar ner mera och om bitarna passar ihop till ett helt legobygge.

För det behövs en samlad vision om resultatet skall bli något annat än de vanliga välmenande lappverken. Europas organisation för allmännyttiga bostadsföretag (Housing Europe) har gjort ett utspel till stöd för en rejäl satsning på klimatområdet där byggnadernas energianvändning är en grundbult. Där heter det bland annat:

Urgent improvement of the building renovation supply chain and promotion of business models which are effective and affordable;

Vi får väl se om en sådan mera komplett syn på energiomställningen finns bakom de svenska legobitarna.

Tuesday, October 21, 2014

Elbranschen utvecklas

I staten New York har man tagit ett initiativ till en total översyn över hur elbranschen skall fungera för effektivare användning och mera förnybar energi. Det kallas Reforming the Energy Vision (REV) och är ett initiativ för att:

...reform New York State’s energy industry and regulatory practices. This initiative will lead to regulatory changes that promote more efficient use of energy, deeper penetration of renewable energy resources such as wind and solar, wider deployment of “distributed” energy resources, such as micro grids, on-site power supplies, and storage. It will also promote greater use of advanced energy management products to enhance demand elasticity and efficiencies. These changes, in turn, will empower customers by allowing them more choice in how they mange and consume electric energy.

Några tidiga skisser tyder på att man fokuserar på vad energin skall åstadkomma (service/tjänst/nytta) och släpper perspektivet kilowattimmar.

Skall bli kul att se hur det utvecklas. Som det heter i sången om New York (staden) “if you can make it there you can make it anywhere”

Monday, October 20, 2014

Inte längre sämst i klassen

Inför veckans möte i Europeiska rådet som kommer att bland annat handla om klimatfrågor kan vi konstatera att Sverige inte längre är sämst i klassen. Nu kommer det nog inte att vara till stor nytta eftersom det finns gott om andra bakåtsträvare så målsättningarna i Europa som helhet kommer att bli mycket modesta.

Junckers tillträdande kommission visade god vilja inledningsvis genom att chefen själv önskade att effektviseringsmålet skulle vara “minst 30% och bindande”, men sedan har ju en hel del hänt med de tillträdande kommissionärerna. Slovenerna krånglade till det genom att nominera en person som föll igenom och istället för att ersätta henne med sin superstar som tidigare varit miljölkommissionär kom man upp med ett nytt oskrivet blad och istället gick budet över till Maros sefcovic från Slovakien att vara vice ordförande och ansvarig för “Energy Union”.

Han kanske är en trevlig prick men har också ett grundmurat rykte som vindflöjel vilket i Slovakiska sammanhang bland annat innebär kärnkraftentusiast. Så vi får antingen hoppas att han forsätter att följa vinden (chefen) eller att Timmermans som är förste reserv efter Juncker och numera också ansvarig för uthållighetsfrågor är den som bestämmer.

JUL (igen?)

image

Vi ses igen den 12 januari 2015!
Glöm inte webinariet den 14 januari kl 15. “Behavioural changes are necassary to get the full impact on energy efficiency. What works and what doesn’t”
Anmälan på http://www.leonardo-academy.org/course/details.php?id=289

Läs mer