Finns det en värld bortom BNP?

De flesta av oss är väl klara över att ett enda monetärt mått (BNP) är otillräckligt för att mäta ekonomisk/samhällelig framgång. Men ändå sitter vi fast i denna föreställning och matas med den från media och beslutsfattare om och om igen. De försök som trots allt görs t.ex. av Joseph Stiglitz, Amartya Sen och Jean-Paul Fitoussi att ge en mera nyanserad bild har svårt att slå igenom. Och visst är det lättare med en enkel förklaring än en svår även om den leder fel?!

Det har också Peter Söderbaum erfarit i sin kritik av den neoklassiska ekonomin och sina försök att mana fram ett mera facetterat synsätt med utgångspunkt i den institutionella ekonomin. Det har inte gjort honom populär överallt, men det som inte tar kål på en det härdar! Han fortsätter sin argumentation i en ny och mycket personlig bok som heter Bortom BNP - nationalekonomi och företagsekonomi för hållbar utveckling.

Boken är skriven i jag-form vilket först ger ett annorlunda intryck men sedan framstår som fullständigt logiskt eftersom han visar på att vissa nationalekonomers anspråk på objektivitet inte är rimligt och han citerar själv Gunnar Myrdals: “värderingar är alltid med oss”. Han redogör därför klart sina egna men också i någon omfattning sin väg till dem.

Söderbaum hävdar att vi inte behöver ett paradigm-skifte, men däremot samexistens av olika paradigm. Den neoklassiska synen är nyttig för vissa ändamål men inte tillräcklig. Och för att kunna hantera frågor om miljö och uthållighet behövs ett vidare perspektiv. Eller som han säger: “Marginalnyttan av ytterligare satsning på neoklassisk miljöekonomi är för låg”!

Läs mer

Månadsindelade arkiv