Låt oss köpa en hållbar framtid

Frankrike har antagit en plan för att använda offentliga sektorns upphandlingar mera aktivt för att främja “grönare” produkter och “köpa en hållbar framtid”. Inte oväntat är ambitionen att Frankrike skall bli bäst i Europa. Och det kan behövas. En studie av offentliga upphandlingar i Europa placerade inte Frankrike särskilt högt. Sverige kom i den på betydligt bättre plats. Men det kan väl knappast bero på att Sverige har en klart uttalad policy men möjligen ett högre medvetande om möjligheterna?!

Oavsett vilket kommer vi att ha god hjälp av EU att behålla och befästa vår position. De har nyligen lanserat en web-sida för grön upphandling som kan bli till stor hjälp.

Förnybar energi åt folket!

Svenskarna vill ha förnybar energi sägs i en ny rapport från SOM-institutet i Göteborg. Det kan de få och de kan få det i ännu högre grad om de kombinerar effektivare användning med förnybara resurser (se bild nedan).

Denna huvudregel om hur effektivtet och förnybarhet är ett tvillingpar gäller i ännu högre grad för de 1 600 000 000 människor som inte har tillgång till el idag. Om Svensk industri skulle ta in detta i sina strategiska överväganden och produktutveckling så kan vi bli (som regeringen önskar) världsledande. Här är ett exempel! Utveckling av både komponenterna, LED och solceller, och kombinationen är framtidsprodukter. Som till sist gagnar även I-länderna

image

Industrin vill ha samhällsingripanden!

Det är ju inte varje dag som industrin kräver lagstiftning, men nu händer det! Vitvaruindustrin tycker att märkningen av deras produkter behöver bli striktare och följas upp bättre. Om så sker menar man att ett utbyte av 188 millioner större vitvaror som är mer än 10 år gamla och finns i Europeiska byggnader skulle kunna spara 22 millioner ton koldioxid per år. Och visst är det bedrövligt när all utrustning är av högsta klass (A) och ingen kollar om det stämmer.

Branschen vill också ha ekonomiskt stöd för att byta ut gamla apparater. Tja, varför inte om det innebär att de gamla verkligen försvinner och inte får nytt liv någon annanstans? Och om de 22 millionerna ton koldioxid som sparas inte delas ut till kraftindustrin så att de kan höja sina priser. Man skulle kanske prova den gamla danska idn med skrotningspremie som var proportionell mot apparatens ålder?!

Ny Norgehistoria

En bättre norsk lösning än den som vi kunde rapportera förra måndagen kommer nu. Och förpackad i lite glad självironi nästan som en norgehistoria!

Den här gången har man satsat på förnybar energi och tidigare har man lanserat en vass sida för effektivare användning.

Det gamla och det nya Europa

För fyra år sedan var det viktigt för USAs republikaner att göra skillnad på det gamla och det nya Europa. Skiljelinjen var enkel. De som ställde upp för Bush och USA och synen på Iraks hot var nya och de andra var gamla. Nu tillkommer kanske en ny skiljelinje. Synen på klimathotet. Tjeckiens president, Vaclav Klaus, talar om “Climate Change Intolerance” och att miljöförspråkare är värre än kommunister därför att de hotar människans frihet. Och visst har han rätt! Friheten att efter eget gottfinnande förstöra livsbetingelserna för resten av världen är hotade. Men är det intolerans eller omsorg?

President Klaus anser att t.ex. försiktighetsprincipen skall ersättas med en kostnads- och intäktskalkyl.

Bättre villkor för den som väljer effektiva hus

Minskad fastighetsskatt för effektiva byggnader. Stöd för “hembränd” elektricitet. Möjlighet för enskilda att få sälja el till nätet när de genererar egen el med överskott! Det låter som framsynt energipolitik.

Fast det är förstås inte i Sverige utan i Storbritannien.

Miljöbilen är som bofinken

Den kan se ut lite hur som helst. Ny Teknik publicerar en jämförelse mellan de olika krav som ställs på miljöbilar i olika kommuner och av olika myndigheter. Kraven skiljer inte så mycket men ändå. Man kan väl anta att det snart blir dags åtminstone för staten att bli bättre som kravställare och rikslikare genom att EUs energitjänstedirektiv säger att offentliga sektorn skall agera föregångare och visa vilka krav som gäller.

Matt debatt om effektivisering

Energimyndighetens årliga Energiting pågår i Älvsjö. Som vanligt inleds det med en debatt med viktiga samhällsföreträdare, bl.a. näringsministern. I år var temat Effektivare Energianvändning ? och det spårade ur direkt. Man började prata om energitillförsel i olika former.

Till all lycka var en av deltagarna Dennis Pamlin, från WWF, och han lyckades efter ett tag få de övriga att inse att de hade lämnat ämnet redan från början. Han gjorde några applåderade inlägg som också fick ministern att hänga på. Det var emellertid tydligt att hon inte var särskilt väl insatt i ämnet. Det kan emellertid avhjälpas i framtiden genom att hon tar del av Energirådgivarnas senaste alster. Det heter lämpligt nog ?Mera Verkstad?. En titel som kontrasterar mot debattens innehåll.

Glöm energisparandet om Du bor i lägenhet!

Så säger VD för Kraft&Kultur i en intervju i Konsums medlemstidning Storstan. Och han fortsätter med att hävda att om man bor i villa kan man spara mycket energi!

Hur han får ihop det dubbla budskapet framgår inte tydligt, men låt oss vara snälla och tro att hans påståenden inte beror på att han lever på att sälja el utan på att han blivit feltolkad? Och bry er inte om rådet. All energi som går genom din egen mätare är värd att sparas. De flesta av oss kommer under vårt livs olika skeden befinna oss i olika situationer där det ibland lönar sig (direkt i den egna plånboken) och ibland är mindre lönsamt. Men vi bör utveckla en inställning som håller i alla lägen. Sparsamhet är en dygd, lika för alla. Den intervjuade personen hävdas vara marxist och borde väl kunna skriva under på det?

Norrmän för (svensk) kärnkraft?

En märklig rapport har beställts av regeringskansliet. I den argumenterar två norska forskare för ökad svensk kärnkraft! Rapporten presenteras med att den sägs visa att handel med utsläppsrätter är otillräcklig för att utveckla klimatvänliga tekniklösningar. Denna handel behöver kompletteras med avtal om offentligt finansierad teknikutveckling. Det är inte märkligt. Det är logiskt och “inses lätt” som en prominent regeringsledamot brukar säga. Men det är bra att rapporten framhåller att teknikutveckling fordrar ett aktivt ställningstagande från samhället. I teknikupphandlingar till exempel.

Det märkliga i rapporten är utgångspunkten och tolkningen att det är kärnkraft som är lösningen samt slutsatsen att man skall sluta särskilda avtal om teknikutveckling!

1. Man tar utgångspunkt i referens-scenariot (business as usual) i IEAs skrift “Energy Technology Perspective”, dvs i det scenario som IEA sedan undersöker för att visa att en sådan utveckling inte är hållbar och därför visar hur bl.a. en omfattande satsning på effektivare användning är nödvändig (se nedan). Den norska rapporten drar istället slutsatsen att detta scenario skall uppfyllas och att kärnkraft är en del av lösningen. Det gör IEA också men de visar att det också finns möjligheter att klara sig helt utan ökning av kärnkraften globalt sett och att effektiviseringen kan bli ännu mer betydelsefull. Det är där utmaningen ligger! Effektivisering nämns inte ens i den norska rapporten annat än i ett citat från Stern-rapporten!!

De norska författarna har påpassligt också fått debattutrymme i DN där de hävdar att Sverige har komparativ fördel av kärnkraft. Det är nog ett missförstånd av begreppet komparativ fördel. Med den stora andel som Sverige redan har av kärnkraft i systemet är det mycket tvivelaktigt att satsa på mer. Det är en ökad diversifiering som behövs för att vi inte skall bli mera sårbara ifråga om teknik, bränslen och leverantörer.

2. Den märkliga slutsatsen om att göra särskilda avtal om teknikutveckling bottnar troligen i att man inte känner till att IEAs Technology Agreement existerar sedan mer än 30 år. Och att Sverige är ett av de länder som är flitigast medverkande i detta multilaterala utbyte av forskningserfarenheter. Möjligen skulle regeringskansliet ha upplyst författarna om detta. Men de kanske inte heller är informerade??


image

Bevara jobb eller skapa nya?

LO vill bevara jobben med ny kärnkraft som förmodas ge billig el. Men att backa in i framtiden är grundläggande attityd som fackföreningsrörelsen övergav redan vid förrförra sekelskiftet. Då ville vissa företrädare motarbeta mekaniseringen som hotade de befintliga muskelkrävande jobben. Till all lycka övergavs den modellen och istället bejakades teknikutvecklingen som skapade nya, mera kvalificerade och bättre betalda jobb i nischer där man var föregångare och hade obetydlig konkurrens från andra länder.

1. Ny kärnkraft ger inte billig energi om den inte subventioneras
2. Industrin (och samhället) har enorma och outnyttjade möjligheter till energisparande vilket leder till att befintlig elproduktion kan utnyttjas bättre (och billigare)
3. Utveckling av nya jobb (och ny teknik) är en viktigare strategi för framtida välstånd än bevarande. Det finns många områden där sådana förändringar ägt rum. Sverige var en gång en stor varvsnation och textilproducent. De jobben försvann men ersattes av nya (och bättre)

Real Bills - for a change!

Storbritannien har gjort det igen. Visat hur man gör istället för att bara prata. Det nya lagförslaget sätter upp mål och anvisar en procedur för uppföljning som är tvingande. Det är också intressant att de politiska motsättningarna i klimatfrågan inte avser frågan om man skall sätta in åtgärder utan hur. Partierna tävlar om vem som har skarpast förslag!

Och för att ytterligare visa framsynthet så aviserar man sina avsikter på de platser där de kan nå unga människor, nämligen på YouTube! Chapeu (hatten av)!

Nu blir det nästan två veckors uppehåll

för ett förlängt sportlov. Återkommer den 15 mars!

Hoppas att de snöar eller är sol allt efter era egna önskemål!!

Hysteri på Titanic

Man ser det framför sig. En besättningsman rusar upp till kaptenen på bryggan och berättar att han sett ett isberg helt nära och vill varnaq för katastrofen. Äsch säger kaptenen: “Nu skall vi inte bli hysteriska. Det hjälper inte”. Och stora delar av befälet håller med. Det finns värre problem säger de. Hollandaise-såsen i första-klass restaurang har skurit sig! Det måste vi först ta itu med först.

Det finns en hel del som varnar för “miljö- och klimathysteri”. Och de begär att få bli hörda eftersom de känner folk som fått Nobelpriset.

Vi kanske är för lite hysteriska? Eller för få som är det? Eller är det dags att undra vem det är som egentligen är hysterisk?

From know how - to do NOW!

Det är mottot för det norska Sophie-prisets 10-årsjubileum. Ett tillfälle när Göran Persson premieras för sina insatser för miljö- och klimatfrågornas lösande. Grattis Göran! Visst har Du satt frågorna på dagordningen i Sverige. Och visat på att en aktiv politik behövs. Men blev det så mycket verkstad? Du har ju själv medgivit att det blev för lite och för sent. Och när man ser på hur dina ministrar negligerat energieffektiviseringen så är det lätt att hålla med dig. Och lite grann undra över vem det var som bestämde?

En som tagit uppmaningen “NU!” på större allvar är DN På Stans krönikör Bengt Ohlson. Vi andra får väl blygas lite när man ser hur han både tänker och agerar. Ett ministerämne? Vi andra är väl lite som Göran Persson

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv