IEA anser att krisen hotar klimatet

I en särskild rapport, framtagen för G8-mötet tidigare i veckan, nämner man att de satsningar som görs på “A green new deal”, dvs på offensiva gröna energi-investeringar i krisbekämpande syfte, är bra men otillräckliga. Sådana satsningar, säger man, är som att slå tre flugor i en smäll: De förbättrar klimatet, de ökar energisäkerheten och de motverkar den ekonomiska nedgången.

Krisen innebär på kort sikt att utsläppen går ned, men om man inte utnyttjar tillfället till offensiva satsningar så ökar de ännu mer när krisen går över eftersom de naturliga tillfällena till förnyelse och förbättring eftersatts. 

Men IEA ser också en hoppfull utveckling (se bild). Och hoppfullare skulle det vara om regeringarna såg till dessa möjligheter. Bedömare menar dock att budskapet i huvudsak klingat för döva öron vid G8-mötet.

image

Kostymrepetition inför Köpenhamnsmötet.

G8:s energiministrar träffades nyligen och gjorde på nytt ett antal uttalanden som ser bra ut. T.ex. Steven Chu:s att “vi behöver en ny industriell revolution och den skall komma på effektiviseringsområdet”.

Det är heller inte svårt att hålla med om mycket av det som sägs i de mera detaljerade uttalanden som görs. T.ex. i punkt 9:

” We reaffirm the significance of energy saving and efficiency programmes, which are the most abundant and inexpensive means of reducing greenhouse gas emissions while improving energy security. To this end:
a) We commit to design and implement effective policies in our countries to improve energy efficiency in all the main sectors of the economy, such as industry, power, transport, agriculture and in the building sector…..........”

Det låter som en av de sista repetitionerna innan Köpenhamnsmötet. Men sedan kommer vardagen, sedan kommer lobbygrupperna, sedan kommer opinionsundersökningarna, och sedan…............?? Det kanske är som mormor brukade säga: “Stora ord och fett fläsk fastnar inte i halsen”.

Hur radikal är USA:s energiproposition?

I en granskning i The Economist är man inte imponerad. Man skulle t.ex. ha auktionerat ut utsläppsrätter men större delen kommer att skänkas bort på samma sätt som man gjort i Europa.

Opinionstrycket och/eller recessionen har också sin påverkan. Allt fler tycks anse att klimatförändringarna beror långsiktiga förändringar som vi inte kan påverka (se bild) och att det är viktigare att fixa till energitillförseln än att effektivisera.

Som alltid bor djävulen i detaljerna. En snabb titt på sammanfattningen visar att alla rubrikerna är rätt och alla intentionerna låter försvarliga. Låter nästa som en svensk proposition eller…........?

image

Placera och glöm

“Fit-and-forget” är den talande benämningen på hur energisystem byggdes upp förr i tiden. Och tyvärr fortfarande i viss omfattning. Med smarta nät och med möjligheten att aktivera resurser (se bild) i form av t.ex. mikroproduktion och laststyrning får man ett större spelrum, billigare system och högre tillförlitlighet, vilket bl.a. ABB hävdar.

Därför blir man glad när Svensk Energi:s nye VD, Kjell Jansson, funderar kring mikroproduktion, men lite undrande när samme man uttalar sig om behovet av ny vattenkraft?

Reglerkraft behövs - Javisst - men den finns inte bara i produktionsledet utan också i användningsledet. Numera!

image

Källa: IEA DSM-Programme. Integration of Demand Side Management, Distributed Generation Energy Sources and Energy Storages - Task XVII - (Seppo Kärkkäinen)

Revolution i USA men standard i Europa

När Obama annonserar sitt förslag att amerikanska bilar skall bli mera bränslesnåla så är det en revolution i USA. Det anses motsvara en förbättring som om man tagit bort c:a 50 millioner av de 300 millioner som rullar på USA:s vägar.

En som inte är imponerad är Lee Schipper (bekant för många i Sverige) som påpekar att förbättringen inte ens gör att USA kommer ikapp Europa ifråga om bränsletörst i bilar, se bild nedan. Han menar att åtgärden, sedd i ett klimatsammanhang, är som om man flyttade om däcksstolarna på Titanic!

image

EU kräver LCC för myndigheters fordon

I ett nytt direktiv kräver EU att myndigheters fordonsinköp skall göras med beräkning av Livscykelkostnad (LCC) och där även kostnader för utsläpp skall tas med. Det gäller sålunda ?0,03-0,04/kg för CO2, ?0.087/kg for partikelutsläpp, ?0,004/kg för NOx och ?0,001 för NMHC. Man har även rekommenderade värden för körsträckor i LCC-beräkningen, t.ex. 20 000 mil för personbilar.

Direktivet skall vara implementerat senast med utgången av 2010.

Så nu behöver vi aldrig mer höra påståendet att EU kräver att man handlar upp till lägsta inköpspris!?

 

Annulleringsklausul i det kommande klimatavtalet.

Expertgruppen för Miljöstudier skall ha ett seminarium den 1 Juni med titeln “Suggestions for the road to Copenhagen”. Då skall Larry Karp, University of California, Berkeley, och Jinhua Zhao, Michigan State University, presentera en rapport med samma namn. Rapporten finns emellertid redan tillgänglig och har som bärande id att det skall finnas en annulleringsklausul (escape clause) för dem som undertecknar det kommande klimatavtalet.

Idn låter när man först hör den helt befängd men kan ha en viss poäng såtillvida att länder som tvekar att signera med hänvisning till att de inte kan till fullo överblicka åtagandena känner större säkerhet när de har en möjlighet att dra sig ur i framtiden. Det skall nämligen kosta att annullera och författarna har t.o.m. skissat på en id med handelssanktioner!

Det märks att idn formades i Bush-erans USA men därmed också att den kan vara helt överspelad nu. Man kan också undra över expertgruppens timing, det är i elfte timmens femtionionde minut att lansera något som skulle fordra omfattande diskussioner inför Köpenhamnskonferensen.

Man kan också undra över expertgruppens syften, dess ordförande har ju inte tidigare gjort sig känd för något nämnvärt klimatengagemang. Gruppens kansli har också gärna visat sig vilja göra piruetter på klimatområdet men kanske inte alltid med så mycket innehåll.

På väg mot toppen

Ett antal av de mera tongivande energiföretagen i USA har slutit sig samman till en allians (Electric Utility Industry Sustainable Supply Chain Alliance) för att ta ytterligare steg på väg mot toppen, d.v.s. att bli verkligt uthålliga företag. De har lanserat en modell i fem steg för att gå från att bara uppfylla grundläggande krav till att bli ledare på området (se bild).

Modellen förefaller vara tillämplig även inom andra branscher.

image

Integritet ställt mot klimatsammanbrott?

Dagens Nyheter berättade i en nyhetsartikel häromdagen om energibesiktningar och den tillhörande rådgivningen i positiva ordalag. Reportaget erbjuder en bjärt kontrast mot samma tidnings ledare för en tid sedan där man menade att energibesiktningar var integritetskränkande. Diskrepansen mellan de båda framställningarna är värd att fundera över.

Ledarskribentens utgångspunkt är att människor är ekonomiskt rationella och att de redan gjort alla ekonomiskt motiverade åtgärder på egen hand. Detta är en ideologiskt betingad ståndpunkt som saknar stöd i verkligheten. Sedan kan det hända att vad som är ekonomiskt betingat inte är alldeles entydigt definierat. Om energiåtgärder kan genomföras tillsammans med t.ex. reparationer blir de billigare. Men så mycket mera uppenbart att ägaren behöver rådgivning!

Dock inte för DN:s ledarskribent. Inte ens miljö- och klimatproblem kan motivera den påstådda “integritetskränkning” som en energideklaration innebär. Nu är inte DN:s ledaresida känd för sitt engagemang vad gäller energieffektivisering men däremot för kärnkraftutbyggnad långt bortom vad som kan vara ekonomiskt motiverat. Vi får väl se om de läser sina egna nyheter?

Det är ärofullt att bli rik

Det sägs att Deng Xiaoping lär ha pekat ut vägen för det reformerade Kina med det uttrycket. Nu kan man ju bli rik på lite olika sätt, men att ifrågasätta rikedom är för många politiker, i öst som i väst, fortfarande inte tänkbart.

Klimatskeptikerna är en grupp som inte gärna vill se någon ändring i vår livsstil. Trots att de vetenskapligt grundade bevisen för att det är nödvändigt att göra en förändring är tydliga. Det tycker emellertid inte några av våra riksdagsmän som bjuder in klimatskeptiker till riksdagen. Inte därför att vetenskapen är delad i frågan utan därför att de finner andra synpunkter på nätet. Minsann!

Några av våra styrande är också rädda att klimatråd skall hota marknadsekonomin, så till den grad att de tycks mena att sparsamhet inte längre är en dygd. Klart att förändringar påverkar (och påverkas av) marknaden, men den hotas inte för den skull.

Det blir bara en annan marknad med annorlunda produkter. En marknad som det är mera ärofullt att bli rik på!

Är glaset halvfullt eller halvtomt?

eller finns det flera svar på frågan?

För oss som sysslar med effektivisering kan det finnas anledning att fundera över om svaret istället är det som Bureau of Energy Efficiency i Indien har (se bild)!

image

Det kanske finns för mycket glas!!

Mera effektivisering i CDM-mekanismerna

...säger en Kinesisk projektutvecklare! Han gör bedömningen att effektivisering kommer att få en bättre institutionell bas efter Köpenhamnsmötet (d.v.s. bli enklare att arbeta med) samt att sektoriell målsättning kommer att innebära att effektivisering blir mera själklart och attraktivt.

Energieffektivisering skulle innebära att man arbetade med en riktig reduktion av utsläppen istället för bara en minskad ökning vilket blir fallet när man ger “kolkredit” genom CDM till förnybar energi. Båda behövs men effektiviseringen behövs mer!

Både Indien och Kina har stora möjligheter att ta fram effektiviseringsprojekt och möjligen ligger Indien lite bättre till ifråga om antal effektiviseringsprojekt. Om Sverige nu skall köpa en stor del av sina klimatmål från andra länder så är det här man skall köpa dem!

 

 

Indiens koldioxidustläpp

Kommer att öka 3,5 gånger under den närmaste 20 årsperioden. Skälet är i stor utsträckning att Indierna vill ha sin del av världens välstånd och inte bara försörja oss andra med billiga produkter. Detta kommer att framgå av en rapport som är under utarbetande i Världsbanken.

Indien ligger idag på 133 plats i världsrankingen med utsläpp på 1,2 ton per capita och år vilket är klart under världsgenomnittet 4,4 eller Sveriges c.a 6 ton. Problemet är bara att världsgenomsnittet skall ned till c:a 1!!

Nu finns det till all lycka en åtgärd som kan reducera ökningen i Indien till 2,7 gånger, nämligen effektvare energianvändning! Allt enligt världsbanken.

Nu kommer räkningen

För klimatanpassningen från Kina, Indien och Sydafrika. Tvåhundra miljarder dollar per år i stöd från I-länderna samt en minskning av utsläppen i dessa med 40% till 2020.

Världens kraftföretag mörkar

När man försöker samla in data om kraftföretagens koldioxidutsläpp och om hur de tänker förändra dem så blir bilden sämre. Därför att företagen mörkar.

Carbon Disclosure Project (CDP) som försöker samla in data har frågat 249 företag världen runt men bara c:a hälften har svarat och svaren är i flera fall undvikande. Från Ryssland svarade inget företag och från Kina enbart 3.

Det kan vara värt att tänka på nästa gång någon vill att man skall satsa sina pensionspengar i någon av de påstått snabbväxande fonderna från dessa länder. De kan vara både “smutsiga” och riskutsatta.

Inte för sent men farligt nära

Säger tidskriften Nature i sitt senaste nummer som ägnats åt “Klimatknipan”. Budskapet riktas främst till våra styrande men det är inte enbart pessimistiskt. Det finns många möjligheter säger man, MEN man får inte tro att det bara handlar om att sätt igång en massa mer eller mindre fantasifull teknik. Det handlar också om vårt sätt att leva.

Det handlar om affärsmodeller

Användning av småskalig “distributed generation” för förnybar energi är oftast inte en fråga om teknik eller lönsamhet utan om att finna en affärsmodell, se bild.

De företag som engagerar sig som utvecklare är ofta inte helt okända men har inte alltid sitt förflutna i energibranschen. De satsar emellertid för att det är lönsamt och har god ROR (Rate of Return). Inte därför att det ger god PR!

image

Spår av dinoasaurier

Vi har under några månader sett svenska “klimatförnekare” lyfta fram sina synpunkter i press och på konferenser. Men de är bara bleka kopior av sina Amerikanska och Brittiska motsvarigheter. En är Lord Christopher Monckton som för någon månad sedan framträdde i USA:s senat vid en hearing och fyrade av några riktiga salvor, där han bl.a. tyckte att dagens koldioxidnivåer är, i ett geologiskt perpektiv, låga och därmed inget bekymmer. Hans skriftliga inlägg har också ett mustigt och bibliskt språk som få andra.

Lord Monckton var också en framträdande talare vid en skeptiker-konferens tidigare i år där Tjeckiens president Vaclav Klaus var det stora dragplåstret.

Referenserna till förhistoriska perioder för tanken till dinosaurier i mer än en bemärkelse.

Slut med kärnkraft och kol i USA?

Ordföranden för USA:s regulatorer (FERC),  Jon Wellinghoff, funderar kring utvecklingen av smart grids och förhållandet att kärnkraft är dyr (7000 USD per kW) och kommer fram till att det inte behövs någon ny kärnkraft eller kolkraft i USA.

Nu är inte Jon Welinghof vem som helst utan har djupa politiska försänkningar vilket bl.a. föranleder NY Times att mera ingående diskutera hans utsagor,

 

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv