Ny varmfront på väg i Europa

Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes energi-/miljö-ministrar gör gemensam sak och argumenterar för att EU skall höja ribban för sina utsläpp av växthusgaser från 20% till 30% till 2020 samt att göra det ensidigt utan att begära motprestation av andra länder eller regioner. De ger på detta sätt stöd åt klimatkommissionären Hedegaards syn på saken.

Deras argument utgår från att det är billigare att göra nu pga recessionen, att det blir dyrare för varje år man väntar, samt att det sannolikt blir ännu dyrare än förutsett pga att de kalkyler som gjorts var vid ett lägre oljepris än vad man har anledning att förvänta bl.a. efter utsläppen i Mexikanska Golfen.

—————————-
Och nu tillbaka till…
image

Förnybar energi går framåt - kärnkraft och kol på tillbakamarsch

Det rapporterar EUs forskningsstation JRC i en sammanställning över de förändringar i kraftsystemet som gjordes i Europa under 2009 (se bild nedan). Med denna ökningstakt kommer förnybar energi att svara för 35-40% (1400 TWh) i EU-27 till år 2020 säger de.

I en mera utförlig rapport lägger de till att denna utveckling dock inte kommer av sig själv utan fordrar att den nya produktionen skall kunna fasas in i det existerande systemet utan onödiga hinder och att kostnadsreduktionen kommer av volymsuppbyggnaden och inte med tiden. Ja den gamla lärkurvan alltså!


—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

IEA bekräftar och förtydligar att energieffektivisering är viktigast

Idag 1 Juli släpper IEA sin tredje utgåva av Energy Technology Perspectives, ETP 2010. Denna publikation sträcker sig längre än de bedömningar som tidigare gjordes i WEO 2009 och som sade att över 50% av minskningen i växthusgaser (jämfört med baslinjen) måste hänföras till användningssidans effektiviseringar. WEO hade tidsperspektivet 2030 och ETP har 2050. Och i ETP förtydligar man att det fortfarande 2050 är över 50% effektivisering (varav 15% bränslebyte väsentligen till förnybart). (Se bild - under läs mer nedan)

Förnybar energi på tillförselsidan beräknas till 17% och kärnkraft svarar för bara 6%. Till 2050 hoppas man emellertid mycket på koldioxidinfångning (CCS) som får 19% och då huvudsakligen i Kina och Indien.
—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv