Decentraliserad energi blir vanligare

Enligt den globala organisationen för decentraliserad energi, WADE, så blir utnyttjande av dessa (småskaliga) resurser vanligare och man sikta till att få en total markandsandel på 20% till år 2025. Den är idag c:a 8-9%. De har gjort en sammanställning där detaljerad information finns för många länder. Eftersom WADE anser att all kraftvärme är “decentralised” så hamnar både Danmark och Finland högt på deras lista.

image

En kristlig gärning för klimatet

Från flera håll hörs nu att åtgärder för klimatet är “A moral imperative” - en moralsik plikt. Vi antar att alla som säger det menar så, men tvingas också att konstatera att genomförandet fordrar mera eftertanke och att man erkänner sin moraliska skyldighet inte är tillräckligt för att det skall bli rätt. Christian Aid har gjort en uppmärksammad rapport om klimatfrågor och fattigdom och om hur växthuseffekten utgör ett särskilt hot mot de fattigaste. Man säger att U-länderna behöver ta ett teknologiskt skutt för att undvika problemen. Och i fallet med Afrika…

..citerar Christian Aid Tony Blair.
image
Men samme Tony Blair säger att för hans eget land är det kärnkraft som skall lösa problemet. Följer därav att Afrika också skall frälsas med kärnkraft?

Eller är det mera realistiskt (och moraliskt) att satsa på bl.a. decentraliserad energiomvandling däribland solenergi?? För i så fall skulle vi kanske snarare fundera över förslaget från “Green Cross International” och att få igång lärprocesserna för effektivisering och för solceller! Men vad kommer att hända med de satsningarna när samme Tony Blair istället använder samhällsmedlen som stöd till kärnkraften?

Kärnkraftens nästa vers

En känd president kom till Limerick
och sade: Tänk om bara jag fick,
mera kärnkraft få bygga.
För då blev vi trygga,
när några firmor får tillbaka sin kick (1)

Något konstigt är det när kraven på alternativen ständigt är att de skall vara “kostnadseffektiva” men att kärnkraftindustrin kan få stora subsidier i det oändliga utan att leverera.

(1) Kickback (eng): Otillåten favör

Energibesiktningar

En av de saker som man tar upp i energitjänstedirektivet (Energitjanstedir_sv.pdf) är besiktningar. Det vore därför en god investering att åka till Lahtis i Finland i mitten av September när man håller en konferens i ämnet. Finland är troligen ett av de mest erfarna länderna i Europa i just den här frågan. Och om ni registrerar er före maj månads utgång så blir det rabatt. Finland är också ordförandeland i EU vid den tidpunkten vilket kan ge besöket mervärde.

Det finska SAVE-projektet om besiktningar har resulterat i en 350 sidor tjock och innehållsrik handbok: “The Guidebook for Energy Audits, Programme Schemes and Administration Procedures.” SAVE - Project Final Report.

image

En obekväm sanning, ett spin eller en moralisk plikt!

Idag den 24 Maj har filmen ‘An inconvenient truth’ premiär i USA. En biograffilm, och en bok, för en bred publik om klimatförändringar - vem hade trott det möjligt! Eller är det i stället en del av Al Gores kampanj för att bli president 2008? Låt oss göra en parafras på Jesuiternas talesätt och säga att medlen helgar ändamålet. Och filmen får positivt mottagande i media och vid filmfestivalen i Cannes.

Eller är alltsammans ett uttryck för en sinnesförändring i USA, så kraftig att den även omfattar sittande regering? Statsekreteraren för energieffektivisering, Andy Karsner, sade nyligen vid ett möte att effektivisering är inte bara smart ekonomi utan en moralisk skyldighet.

Enligt New York Times så är filmen inte barntillåten!!
“An Inconvenient Truth” is rated PG (Parental guidance suggested). Some of the subjects discussed might be upsetting.

Jätten rör sig

Kina är naturligtvis intressant på många sätt och man kan lättast följa dem via Worldwatch’s “China watch”. Ett axplock av deras senaste rapporter om uthållig energi avser vindkraft, Olympiaden och CDM-tillämpningar.

Och Kina sätter snart lika stora ekologiska fotspår som Europa, men på ett av sidoevenemangen vid UN CSD nyligen framgick att man hade snarare Japan än den övriga världen som riktmärke för vad man vill åstadkomma.

Kärnkraftbataljen rullar på

Det som händer i Storbritannien är mest inledande skärmytslingar, men nog så betydelesefulla. Både WWF och Londons borgmästare, Ken Livingston, säger sig ha bättre (snabbare, miljövänligare och billigare) alternativ än kärnkraft. Och beviset finns in rapport som gjorts med hjälp av WADEs modell som också används av Brittiska regeringen. (WADE är World Association for Distributed Energy)

Men den verkligt stora bataljen står kanske på annat håll. Och dess främsta härförare är en kvinna, Anne Leuvergeon, styrelseordförande i Areva och enligt tidskriften Fortune en av världens mäktigaste kvinnor. Hon är från Frankrike, ett land där över 75% av elenergin kommer från kärnkraft. Ett skäl så gott som något att man kanske hellre riktar blickarna utåt mot nya marknader än inåt.

Det är väl ändå bara i Norden man numera finner förespråkare för att satsa mer än 50% av kraftförsörjningen på ett och samma bränsle!?

Världsbanken på nytt spår?

Världsbanken har fått mycket (och berättigad) kritik för att stödja stora och miljöförstörande tillförselprojekt under årens lopp. Vid ett av evenemangen kring FNs konferens om uthållig utveckling redogjorde flera världsbanksrepresentanter för både policy och projket som är mycket mera inriktade på effektivisering och förnybar energi. Robert Taylor hade från ett projket som berör Brasilien, Kina och Indien. De kommer snart att sammanfattas men några intressanta iakttagelser nämndes:

1. Projketutvecklingsmekanismen är outvecklad generellt sett, men är i hög grad beroende av lokala institutionella förhållanden
2. Anpassing (customizing) är viktigare än standardisering
3. Det är inte formell träning som behövs i lika hög grad som processer där deltagarna får erfarenheter som underlättar för framtiden.

En slutrapport kommer senare under året.

Strålande maktutövning

Visserligen skall regeringen lägga fram ett förslag och parlamentet diskutera före beslut men för att hjälpa till så har premiärministern sett till att den kritiske miljöministern ersatts och att industrin får underhandsbesked om resultatet. I förväg. Strålande tider väntar!

Och satsningen på ny kärnteknik skall också avse en “big push” för förnybar energi och en “step change” för effektivisering. Gissa var pengarna, fokus och intresse hamnar!

Några “alternativa” kommentarer:
http://www.greenpeace.org.uk/climate/climate.cfm?ucidparam=20060517101110&CFID=3941073&CFTOKEN=58750037
http://www.foe.co.uk/resource/press_releases/anger_over_blairs_nuclear_16052006.html

En olik värld

Vår syn på världen kan behöva friskas upp och även om vi känner till att förutsättningarna i livsbetingelser är olika så är det tydligare när man ser det illustrerat som hos Worldmapper. Eller om man vill se vad vi ställt till med som film. Scary movie?

Världsbanken har gjort en översikt av det gröna tillståndet om vi hellre vill se det som händer i siffror och staplar, men….

den web-adress de anger stämmer inte. Senaste versionen finns på http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/936214-1146251511077/20916989/LGDB2006.pdf
och tidigare versioner (samt mer material) finner man på http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTEEI/0,,contentMDK:20906023~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:408050,00.html

Berg och dalbana på koldioxidmarknaden

Priserna rasade först från 30? per ton till 12, gjorde sedan under måndagen en snabb tur till nära 8 och studsade sedan upp till drygt 16. De 21 länder som redovisat visar på ett totalt överskott av 64 millioner ton för 2005 och då saknas ännu uppgifter från Polen. De övriga länderna är för obetydliga för att påverka priset (Malta, Cypern och Luxemburg). Den mest troliga förklaringen är tyvärr inte att överskottet beror på att man varit så duktig på att bekämpa utsläppen utan på att man givit alltför generösa tilldelningar.

Men när den här marknaden kommer i ordning så kan den bli mycket betydelsefull, tror bl.a. Världsbanken.

Hösnuva och växthuseffekt

Mycket av rapporterna kring växthuseffekten handlar om teknikaliteter och fysik. Men dess direkta effekter på människors väl och ve har vi svårare att föreställa oss. Det kan emellertid vara så att ökande problem med hösnuva är en följd! Amerikanska studier har tidigare visat på möjligheten av olika sjukdomar bl.a de som är fästingsrelaterade.

Vita certifikat på USA-marknaden

Har gröna certifikat nått vägs ände och ersätts av vita? Det andas i meddelandet om att man nu rustar sig för att handla med energiefektivisering istället. Oavsett vilket så är det alltid rätt att börja med effektiviseringen. Det börjar väl nästan alla hålla med om…........eller…........?

image

Distributed generation

DG är ett begrepp som handlar om att utnyttja möjligheterna att producera energi i större grad och på varje plats där det är möjligt. Nu har det kommit ytterligare ett sådant, nämligen HDPS, Highly Distributed Power Systems.

The double dividend

Den dubbla avkastningen brukar man tala om när det gäller energieffektivisering. Det ger lägre kostnader och bättre miljö. Men nu börjar också notera att det finns en tredje tung fördel (trifecta), nämligen säkrare energisystem och en fjärde genom att en lägre eftefrågan pressar ner priserna. Man kan undra om medvetenheten om dessa förhållande också leder våra beslutsfattare till kraftfullare åtgärder?

Det är de små, små detaljerna som gör’et

Hävdade Povel Ramel i en gammal sång. Och en sådan liten MEN EXTREMT VIKTIG detalj är att ett uthålligt energisystem baseras på effektiv användning. Eljest bygger man ett överdimensionerat system som försörjer en slösaktig användning. IEA kommer att ytterligare understryka det i en publikation, Energy Technolgy Perspectives, som kommer nästa månad.

Så när Mona Sahlin skall prata om Sustainable, Affordable and Accessible Energy vid UN CSD på onsdag så är det just en sådan liten detalj som saknas. Precis som i propositionerna. Men varför?

Sveriges inlägg på CSD kan följas på http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/statements.htm . Och hitintills består de mest av “reklam” för gröna certifikat, påståenden att stadplanering är viktigt samt att både konsumtion och produktion bör vara uthållig. Någonstans därinne döljer sig (hoppeligen) effektivare energianvändning.

Sol är lösningen- inte olja eller kärnkraft!

den som säger det är ordföranden i Green Cross, Michail Gorbachev! Och han föreslår att G8 skall ta tag i omställningen. Och att det faktiskt skulle vara möjligt visar en liten tankelek baserad på dagens situation och kunskapen om framtida kraftbehov (PVplay.pdf). Men det fordras vilja, insikt och internationellt samarbete för att få dessa lärprocesser att bli framgångsrika.

Det bevisade lärandet (lärhastigheten) för solceller är 20% (dvs att för varje fördubbling av marknaden så sjunker kostnaden med 20%). Idag ligger på c:a 3 USD/W vilket gör att solceller är lönsamma i vissa tillämpningar. Vid c:a 1 USD/W så är konkurrenskraften stor även mot konventionell kraftförsörjning. Om Indien idag skulle gå över till solceller för hela sitt elbehov skulle de behöva en solcellsyta på 38*38 km (alltså ganska lite). Om hela denna marknad skulle etableras så räcker det för att få ned kostnaden från 3 till 1 USD/W (och lägre). Och behovet av ersättningskraft samt nyetablering i världen som helhet är mycket större än bara Indien.

Illustrationen är bara en tankelek till sin konstruktion men visar att:
a) Ny teknik blir lönsam om man satsar tillräcklig
b) Ytbehovet med solcellesteknik är överkomligt

Kommersiella villkor - lika för alla?

I diskussionen om det framtida energisystemet, och särskilt om hur det skall realiseras, används argument om “marknadsmässighet” flitigt. Subventioner snedvrider den naturliga konkurrensen. Men hur är det med kärnkraftens villkor, t.ex den femte (och snart sjätte) finska reaktorn?

Sett i backspegeln har stödet till kärnkraft varit upp till 40 gånger större än för vindkraft per kWh. All ny teknik behöver hjälp med lärinvesteringarna för att komma i kunkurrensposition. Men gäller det fortfarande för kärnkraften?

Vad skulle vi kunna åstadkomma med ett lån på 20 miljarder SEK med ränta 2,6% och om vi fick tumma på upphandlingsreglerna?

Och vad betyder det när kraftbranschen uppmanar regeringar att inte subventionera alternativ energi eftersom man skall undvika att som det heter “pick winners”? Who are the winners??

Koldioxidfria kommuner

Den 15-17 Maj hålls en internationell konferens i Stockholm om nollutsläpp av koldioxid och vad kommunerna kan göra(Zerosth.pdf). En förhållandevis billig konferens dessutom. Och Stockholm i maj är sällan fel. IEAs DSM-program har gjort omfattande studier av vad kommuner kan göra för energieffektivisering och sammanfattat dem i 12 råd samt har några mycket bra fallstudier beskrivna.

Prisras på utsläppsrätter

För en gångs skull är ordet “ras” korrekt. Priset på utsläppsrätter har mer än halverats på en vecka, se diagram nedan. Förklaringen är att flera länder (inklusive Sverige) rapporterar att deras utsläpp är lägre än den tilldelning de fått och att därmed behovet av extra utsläppsrätter. Detta är både bra och dåligt. Bra att utsläppen är lägre och att energiföretagens skenkostnader som de tagit ut i vinster från sina kunder inte kan fortsätta. Överföringen av resurser från den konkurrensutsatta industrin till den skyddade energisektorn minskar.

Dåligt att incitamentet att ytterligare minska utsläppen blir lägre. Men säkert en nyttig lärdom inför nästa tilldelning av utsläppsrätter både vad avser nivå och metod.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv