Effektivisering - ma non troppo (men inte för mycket).

IVA presenterar sin studie “Vägval energi” och anger att man har fem val att göra. Det första är att prioritera energieffektivisering! Man kan spara 15 TWh med nuvarande styrmede noteras det, alltså knappt 4% av användningen. Sedan söger man att effektivisering skall vara det ”övergripande energipolitiska instrumentet” men också att “....med prismekanismen som rådande styrmedel kommer de mest kostnadseffektiva åtgärderna att genomföras först. Detta skulle också förflytta fokus från detaljreglering och kostsamma stödinsatser….”(sid 36).

Dock har man på sidan före (35) visat att just prisinstrumentet är otillräckligt genom att återge McKinseys utbudskurva där man kan utläsa att lönsamma åtgärder med stor potential inte genomförs med enbart priset som styrmedel! Det är bra att effektivisering lyfts fram på synlig plats. Men tyvärr på ett sådant sätt att den leder tanken till musiktermen “ma non troppo”, d.v.s. “men inte för mycket”.

På sidan 17 i samma rapport återges ett diagram (se bild nedan) från deras eget underlagsmaterial där man kan se att potentialen är väsentligt större än de 15 TWh som texten talar om. Där ser man också att acceptansen (med priset som huvudsakligt styrmedel) är ett otillräckligt medel för att frigöra potentialen.

Då kan man heller inte bli förvånad över att de också hävdar att vindkraft “blir mycket kostsam” (sid 36) och att “kärnkraft är ett billigt sätt att producera energi” (sid 27) vilket senare bemötts av Svensk Vindenergi i en debattartikel.

Men eftersom rapporten kommer från Ingenjörsvetenskapsakademin så är det lite förvånande att de inte redovisar utvecklingen på ingenjörsområdet. Beträffande vindkraften säger de att man för att balansera dess intermittens: ”..kraftiga investeringar krävs i kraftnätet, ny reglerkraft och kraftigare reglering av flödet ur befintliga vattenkraftdammar.” Men det nämns inte att man också kan balansera systemet genom effektiviseringsåtgärder som s.k. lasstyrning (Demand Response DR), se tabell nedan.

image
————————————————————————————————————————————————————————-
image

Tabell från: Integration of Demand Side Management,Distributed Generation, Renewable Energy Sources and Energy Storages. State of the art report. Vol 1: Main report

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv