Ekon ur avgrunden

Märkliga uttalanden kommer från USAs klimatförhandlare Harlan Watson som hävdar att Europa kan sluta drömma om ett nytt Kyotoavtal. Han skyller på att de stora utvecklingsländerna (Brasilien, Indien, Kina). Om dessa inte accepterar utsläppsbegränsningar så kan inte USA heller göra det eftersom jobben hotas. Till att börja med så har ju Sternrapporten visat att det är med ökande utsläpp som jobb och välfärd verkligen hotas. Och även om u-länderna tvekar så är det ju I-länderna som skapat dagens situation och särskilt USA. Utsläppen där är 5-20 ggr högre per capita än i de länder han nämnde!!

Men lyckligtvis kommer också andra signaler från USA. Californien studerar den Europeiska utsläppshandlen och överväger att knyta an till den. De har välkomnats till EU-parlamentet och uppenbarligen visat intresse.

Skall vi ge Harlan Watson “the benefit of a doubt” och tro att hans utspel är knutet till förhandlingen och inte är en genuin attityd. Eller tvingas vi konstatera att det är ett uttryck för övertro på nationalekonomi på samma sätt som en del svenska företrädare visar.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv