IEAs magnum opus nu åter här

World Energy Outlook 2006, WEO, är nu tillgänglig. Skriften går denna gång rakt mot dagsproblemets hjärta genom att särskilt behandla energisituationen i mellanöstern och nordafrika, MENA-länderna. De länder där de största oljereserverna finns och där den politiska situationen är särskilt komplicerad.

Skriften innehåller stora utrops- och varningstecken för framtiden och är ovanligt tydlig i sina påpekanden att det ABSOLUT behövs ny politik i alla länder för att ändra rutten mot ökat oljeberoende, stigande energipriser och ökade miljö- och klimatproblem. Man prisar G8 för deras initiativ till förändring och de senaste svenska utspelen om att bryta oljeberoendet får ytterligare underbyggnad. Bra timing!!

Men precis som med klimatfrågorna kommer man inte att se några snabba och avgörande effekter. Det är ett mångårigt ihärdigt arbete som måste inledas och som förhoppningsvis inte skall innebära allt för stora politiska motsättningar. Kan producentländer och konsumentländer föra en meningsfull dialog, som man redogör för i WEO, och i samma syfte, så skall väl konsumentländerna internt kunna medverka?

Om konsumentländerna tar itu med problemen på allvar bedömer WEO att de kan minska sin efterfrågan 10% i förhållande till referensscenariet, som innebär att fortsätta som hitintills. Även om detta sker så ökar energianvändningen från dagens nivå med 37% och med olja som den viktigaste resursen. Dock bedöms kolanvändningen minska och biobränsleanvändningen att öka. Båda i omfattande grad vilket har en avsevärd påverkan på koldioxidutsläppen. Icke desto mindre ökar dessa med när 30%!!

Så det är ingen ljus framtid som WEO ställer i utsikt utom möjligen i det att den visar på att stora politiska beslut krävs och att de också har effekt om de genomförs. Låt oss visa att vi kan bättre! Let us walk that extra mile!
image

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv