IEAs magnum opus nu åter här

World Energy Outlook 2006, WEO, är nu tillgänglig. Skriften går denna gång rakt mot dagsproblemets hjärta genom att särskilt behandla energisituationen i mellanöstern och nordafrika, MENA-länderna. De länder där de största oljereserverna finns och där den politiska situationen är särskilt komplicerad.

Skriften innehåller stora utrops- och varningstecken för framtiden och är ovanligt tydlig i sina påpekanden att det ABSOLUT behövs ny politik i alla länder för att ändra rutten mot ökat oljeberoende, stigande energipriser och ökade miljö- och klimatproblem. Man prisar G8 för deras initiativ till förändring och de senaste svenska utspelen om att bryta oljeberoendet får ytterligare underbyggnad. Bra timing!!

Men precis som med klimatfrågorna kommer man inte att se några snabba och avgörande effekter. Det är ett mångårigt ihärdigt arbete som måste inledas och som förhoppningsvis inte skall innebära allt för stora politiska motsättningar. Kan producentländer och konsumentländer föra en meningsfull dialog, som man redogör för i WEO, och i samma syfte, så skall väl konsumentländerna internt kunna medverka?

Om konsumentländerna tar itu med problemen på allvar bedömer WEO att de kan minska sin efterfrågan 10% i förhållande till referensscenariet, som innebär att fortsätta som hitintills. Även om detta sker så ökar energianvändningen från dagens nivå med 37% och med olja som den viktigaste resursen. Dock bedöms kolanvändningen minska och biobränsleanvändningen att öka. Båda i omfattande grad vilket har en avsevärd påverkan på koldioxidutsläppen. Icke desto mindre ökar dessa med när 30%!!

Så det är ingen ljus framtid som WEO ställer i utsikt utom möjligen i det att den visar på att stora politiska beslut krävs och att de också har effekt om de genomförs. Låt oss visa att vi kan bättre! Let us walk that extra mile!
image

Vi behöver fler som kan tolka och översätta fakta

I en artikel i DN varnar en forskare för att demokratins kris inte tas på allvar av forskarsamhället. Ett av skälen han drar fram är det stora flödet av forskningsrapporter som dränker mottagarna så att de inte hinner läsa och reflektera snarare än att föra forskningen vidare i dialoger och till beslutsfattare.

Kravet på att publicera artiklar har drivits fram så hårt att forskning av stor betydelse formligen dränks i utflödet av publikationer som vanligtvis ingen hinner eller vill läsa.

Är det kanske något liknande som händer i vår profession (energieffektiviseringsförespråkarna)? Vi läser och vi producerar material som visar fakta om tillståndet i världen och vi yvs över att vi kan visa detta för .... ja för vem? Kollegorna - visst. Politiker - absolut. “Marknaden” - troligen. Men har det någon verkan?

Kanske vi skulle behöva fler som tolkade faktamaterialet och förmedlade det på sätt som gjorde att vi når fram till mottagarna eller till nya grupper? Fakta talar inte för sig själv (alltid) och i synnerhet inte till dem som av olika skäl är “resistenta” mot fakta.

Just nu håller jag på att läsa von Weizäckers och Wijkmans bok “Come on”. Den är full av fakta. De flesta känner jag till. I några fall finns goda illustrationer i både text och bild som får mig att säga ett gillande “Hm”. Men plötsligt står det på ett ställe om ekonomisk tillväxt och teknikutveckling, som går hand i hand (det vet vi ju), att det leder till “...increase of elegance and efficiency of resource use…”. Ordet elegans i detta sammanhang kan vara en sådan murbräcka som leder till att läsaren/mottagaren av budskapet vaknar till.

Bortsett från att vi alla måste lära oss att på olika sätt få faktabudskapet att tränga igenom försvarsvallarna så kanske vi dessutom behöver träna nya grupper av förmedlare som kan hjälpa till!

Läs mer

Månadsindelade arkiv