Illusionstrick i Sveriges effektiviseringsplan.

Sverige är som alla andra EU-länder tvingad att lämna in en plan för sitt arbete och ambitioner med effektivare energianvändning de kommande åren. Strax före semestrarna sände man in den andra kallad National Energy Efficinecy Action Plan 2 (NEEAP2). Man hävdar att man “med råge” uppnår effektiviseringsmålen. Ett påstående som emellertid saknar täckning. Ett försök till illusionstrick och dessutom ett dåligt försök! I planen har man lagt in en brasklapp som går ut på att man inte enkelt kan jämföra den första planen med den här nya, men det förefaller bara vara en del av illusionsförsöket.

Tar man sig ändå orådet att jämföra de båda planerna så visar det sig att det är i transportsektorn och industrisektorn de stora skillnaderna finns. Så stora att man i den nya planen når dubbelt så stora besparingar år 2016 (54 TWh) som i den gamla (27 TWh). Och skillnaden beror på beräkningsmetoderna inte på åtgärderna! I Industrin har man ökat med 17 TWh och i Transportsektorn med 7, främst personbilar.

För att nå dithän “tycks man” anta man att energiintensiteten (energianvändning per förädlingsvärde i industrin och per transportarbete för fordon) är oförändrad från idag och framåt. Ett helt orealistiskt antagande om man ser på historisk utveckling av intensiteten som redovisas i deras egen tabell 3 (sid. 13). Det “tycks så” eftersom dataunderlaget inte presenteras (!) men däremot sägs i en fotnot (nr 65 på sid. 97) att beräkningarna baseras på en icke publicerad uppdatering av Energimyndighetens långsiktsprognos.

En naturlig konsekvens är att man inte heller redovisar några detaljer i de åtgärder som skall leda fram till resultatet att med råge uppnå energibesparingarna. Man hänvisar (avsnitt 5.4) i svepande ordalag till den gamla effektiviseringsutredning som i sin tur var lam så det förslår. Undrar om kommissionen går på det här tricket? cool grin

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv