Teknikupphandling så in i Norden

Nordiska rådet har låtit ta fram en studie av teknikupphandlingar i de nordiska länderna och med utblick åt EU och USA. Erfarenheterna kommer till övervägande del från Sverige och Finland. Studien mynnar ut i en rekommendation använda metoden mera och att göra det mer strukturerat.

Rapporten ger en bra och komprimerad överblick men det märks tyvärr att den i övervägande grad är en litteraturstudie. Frånsett att man sätter in upphandlingar i ett sammanhang av andra styrmedel genom att visa den s.k kamelkurvan (se bild) så missar man att sätta den i sammanhang av “system för marknadsspridning”. För att upphandlingen skall få det önskade genomslaget så måste den ses som ett första steg i en lärprocess för marknaden som helhet och kan fordra stöd ifråga om bl.a. utbildning och utveckling av samhörande produkter.

Man för också ett ganska svårgenomträngligt resonemang om att det är svårt att får tillräckligt köparunderlag när tillverkarna arbetar på en global marknad!? Det är ju just det som är det fina i kråksången att locka världskoncerner till att förändra sitt produktutbud. Det ämnet finns utförligt behandlat i Hans Westlings arbetet som finns i litteraturförteckningen.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv