Tio dagar är kanske lite för kort tid…

...för att man skall kunna bedöma om den nya regeringen gjort några tydligare förändringar vad avser effektivare energianvändning. Dagens budget innehåller några antydningar men knappast mer. I pressmeddelanden säger man att man vill bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energianvändning samt att man vill se över incitamenten för effektivisiering. Sambandet man tittar på är emellertid brutet för länge sedan vilket både IEA och EU visat i väl underbyggda studier. Men det hindrar naturligtvis inte att man kan gå längre.

Budgettexten i sig själv var nog skriven långt innan regeringsskiftet och är väsentligen en uppräkning av den förra regeringens åtgärder och av redan gjorda åtaganden. Några meningar är emellertid antydande, som t.ex. att det gäller..“at få den generella informationen (om energifrågor) anpassad till den egna situationen (hos användarna)”, (sid 63). Ja det var ju bl.a. det som energideklarationerna med tillhörande åtgärdsförslag skulle bota och som den gamla regeringen av någon anledning undvek att effektuera innan den avgick. Skall vi ta antydningen som att den nya tänker se till att deklarationerna blir meningsfulla? Både kd och c lade tydliga förslag före valet men dessa syns ännu inte i texterna.


På några ställen talar man om “informations- och kunskapsspridning”. Har man funderat något över hur marknadens kunskap byggs upp? Och att man måste satsa på en systematisk återföring av kunnandet för att få till stånd en dynamik som omfattar både forskning och marknad?

Det tydligaste tecknet på att det finns en vilja till riktigt nytänkande är deklarationerna att man:
“aviserar sin avsikt att bjuda in riksdagens partier i syfte att nå samsyn kring en bred och långsiktig energiöverenskommelse om en modern och marknadsekonomiskt orienterad energipolitik” och
“avser återkomma med förslag till och finansiering av en så kallad klimatmiljard för klimatrelaterad energiforskning och utveckling samt investeringsstöd. Satsningen syftar till att skapa tillväxt, nya jobb och miljönytta i Sverige.”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv