Tio dagar är kanske lite för kort tid…

...för att man skall kunna bedöma om den nya regeringen gjort några tydligare förändringar vad avser effektivare energianvändning. Dagens budget innehåller några antydningar men knappast mer. I pressmeddelanden säger man att man vill bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energianvändning samt att man vill se över incitamenten för effektivisiering. Sambandet man tittar på är emellertid brutet för länge sedan vilket både IEA och EU visat i väl underbyggda studier. Men det hindrar naturligtvis inte att man kan gå längre.

Budgettexten i sig själv var nog skriven långt innan regeringsskiftet och är väsentligen en uppräkning av den förra regeringens åtgärder och av redan gjorda åtaganden. Några meningar är emellertid antydande, som t.ex. att det gäller..“at få den generella informationen (om energifrågor) anpassad till den egna situationen (hos användarna)”, (sid 63). Ja det var ju bl.a. det som energideklarationerna med tillhörande åtgärdsförslag skulle bota och som den gamla regeringen av någon anledning undvek att effektuera innan den avgick. Skall vi ta antydningen som att den nya tänker se till att deklarationerna blir meningsfulla? Både kd och c lade tydliga förslag före valet men dessa syns ännu inte i texterna.


På några ställen talar man om “informations- och kunskapsspridning”. Har man funderat något över hur marknadens kunskap byggs upp? Och att man måste satsa på en systematisk återföring av kunnandet för att få till stånd en dynamik som omfattar både forskning och marknad?

Det tydligaste tecknet på att det finns en vilja till riktigt nytänkande är deklarationerna att man:
“aviserar sin avsikt att bjuda in riksdagens partier i syfte att nå samsyn kring en bred och långsiktig energiöverenskommelse om en modern och marknadsekonomiskt orienterad energipolitik” och
“avser återkomma med förslag till och finansiering av en så kallad klimatmiljard för klimatrelaterad energiforskning och utveckling samt investeringsstöd. Satsningen syftar till att skapa tillväxt, nya jobb och miljönytta i Sverige.”

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv