Tio dagar är kanske lite för kort tid…

...för att man skall kunna bedöma om den nya regeringen gjort några tydligare förändringar vad avser effektivare energianvändning. Dagens budget innehåller några antydningar men knappast mer. I pressmeddelanden säger man att man vill bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energianvändning samt att man vill se över incitamenten för effektivisiering. Sambandet man tittar på är emellertid brutet för länge sedan vilket både IEA och EU visat i väl underbyggda studier. Men det hindrar naturligtvis inte att man kan gå längre.

Budgettexten i sig själv var nog skriven långt innan regeringsskiftet och är väsentligen en uppräkning av den förra regeringens åtgärder och av redan gjorda åtaganden. Några meningar är emellertid antydande, som t.ex. att det gäller..“at få den generella informationen (om energifrågor) anpassad till den egna situationen (hos användarna)”, (sid 63). Ja det var ju bl.a. det som energideklarationerna med tillhörande åtgärdsförslag skulle bota och som den gamla regeringen av någon anledning undvek att effektuera innan den avgick. Skall vi ta antydningen som att den nya tänker se till att deklarationerna blir meningsfulla? Både kd och c lade tydliga förslag före valet men dessa syns ännu inte i texterna.


På några ställen talar man om “informations- och kunskapsspridning”. Har man funderat något över hur marknadens kunskap byggs upp? Och att man måste satsa på en systematisk återföring av kunnandet för att få till stånd en dynamik som omfattar både forskning och marknad?

Det tydligaste tecknet på att det finns en vilja till riktigt nytänkande är deklarationerna att man:
“aviserar sin avsikt att bjuda in riksdagens partier i syfte att nå samsyn kring en bred och långsiktig energiöverenskommelse om en modern och marknadsekonomiskt orienterad energipolitik” och
“avser återkomma med förslag till och finansiering av en så kallad klimatmiljard för klimatrelaterad energiforskning och utveckling samt investeringsstöd. Satsningen syftar till att skapa tillväxt, nya jobb och miljönytta i Sverige.”

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv