Vedsamhälle och hästar

När hörde ni senast om detta? Vid ett besök på muset eller vid läsning av morgontidningen som en vision av ett framtida samhälle? Och varför kolporteras denna (skräck)-bild av DN? Där har man under en längre tid haft ledarartiklar och kolumner som berört energifrågorna och som innehållit nedsättande formuleringar om alternativ energiteknik. Man talar om ?vedsamhälle? och om att skapa jobb med liknelsen att återinföra hästar i jordbruket. Det kan bero på att skribenterna är okunniga om den alternativa tekniken eller har ett bestämt syfte med sitt val av formuleringar. DN må tycka att kärnkraft är en överlägsen teknisk lösning, men den redan idag står för 50% av eltillförseln. I ett energisystem måste man sträva efter en diversifiering så att man kan klara av en nödsituation. Alla ägg skall inte ligga i samma korg. Så även om kärnkraft vore tekniskt överlägset i dagsläget så är det inte klokt att gå över 50%.

Dagens biobränslealternativ är så långt från vedklyvning på bakgården en kall vintermorgon som man kan komma. Sant är att man bl.a. tar hand om skogsrester som råvara, men man gör det med modern teknik, kunnig personal, konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och hänsyn till att en stor del av skogen har en alternativ användning med högt förädlingsvärde. Vi kan inte förstå att det inte är en dygd att vara sparsam och effektiv eller för den delen att utveckla teknik och industriell kunskap. Detsamma gäller vindkraft, solvärme, solceller, energieffektivisering o.s.v. All utvecklingen av dessa ligger i teknikutvecklingens framkant OCH har goda förutsättningar att bli framgångar på exportmarknader. Om nu inte teknikpessimismen från DN får slå igenom och bromsa en lovande utveckling. För att lyckas på utlandsmarknaderna behövs en stark hemmamarknad.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Tillägg:
Den 11 Juli väljer så DN att ytterligare spä på sin ?synpunkt? i ämnet genom att kritisera oljekommissionen för att inte ha gjort någon ?kvalificerad? samhällsekonomisk analys?. Man torgför t.ex. påståenden om ökat transporbehov för biobränsle och konkurrensförhållande i förädlingsvärde som i bästa fall hänför sig till analyser som de gjordes för 10-15 år sedan när erfarenheten av bränsleomställning var liten..

DN har troligen missat att man sedan dess har gjort en veritabel biobränslerevolution i fjärrvärmesektorn utan de förödande konsekvenser som förutspås. Marknadens förmåga till anpassning har överträffat DNs farhågor.

Beträffande DNs hänvisning till Azars reservation väljer (?) man att inte redovisa att Azars påpekande om att arealbehovet avser produktion med dagens teknik och inte den ?andra generationens teknik? som kommissionen förordar och som Azar också noterar att den gör!

Ifråga om oljekommissionen har man särskilt missat att hörnstenen i strategin är effektivisering av användningen genom att just minska (det ekonomiska) slöseriet.

För oss som trodde att tidningsskrivande fordrade att man inhämtade relevant underlag (s.k. research) innan man skrev befästs bara uppfattningen att DNs ledarsida i denna fråga inte ägnar sig åt journalistik utan propaganda. Det kanske är en ledarsidas uppgift men det ökar inte förtroendet för den. Kvalificerad analys är ju det man efterlyste!

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv