EU, effektivisering - Vem bryr sig?

- Direktivet pratar energi, och en ökad användning av el är en effektivisering, menade Kjell Jansson, VD för Svensk Energi. Han sägs ha gjort det som en kommentar till EUs effektiviseringsdirektiv vid en konferens nyligen. El är en energibärare, det vill säga den för över energi från en resurs. Det innebär att man vid användning av mer el använder mer av denna resurs. Det kan aldrig i sig självt anses effektivt.

För att göra ett påstående huruvida ökad användning av el är bra eller dåligt måste man veta vad den ersätter och av vilken resurs elen producerats.
* El från förnybara resurser och använd för transporter kan ersätta olja och ha mycket högre verkningsgrad - det är effektivare.
* Direktverkande el för uppvärmning av byggnader och producerad i kolkraftverk är ohyggligt ineffektivt.
För Sverige som ett land med handelsutbyte av el över gränserna i Europa kan man inte heller enkelt hävda att svenskar använder bara svensk el.

Elanvändning som är för hög i dåliga belysningsanläggningar, lågpresterande motorer, dåligt isolerade hus, fläktar med låg verkningsgrad, tomgående tryckluftsystem etc. etc. ÄR ALDRIG BRA. Att då komma med käcka uttalanden av den typ som Svensk Energis VD tillskrivs här är vilseledande. Men det kan också vara avsiktligt. Ty lite senare i referatet läser vi: 

EU:s mål sätter ett tak för primärenergianvändningen i EU år 2020 och medlemsstaterna ska ta hänsyn till detta, när deras nationella mål sätts. Det svenska nationella målet sätter inget tak för primärenergianvändningen. Tvärtom; en ökad primärenergianvändning är tillåten.

Så inom EU-familjen säger Sverige: “Spara ni - vi bryr oss inte!” Det är kanske inte en attityd som borgar för grannsämja och den samverkan som EU skulle vara till för.

Låt mig för undvikande av alla missförstånd denna gång sluta med det här: El är mycket viktigt för det uthåliga samhället, men Alla resurser måste användas klokt och sparsamt

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv