Är energideklarationerna ett intrång i friheten?

Frågan är befogad efter att Boverket sänt ut sitt förslag till tillämpningsregler på snabbremiss. Syftet med energideklarationerna, satt av Europakommissionen, är att skapa förutsättningar för en bättre hushållning med energi. Man kan spara minst 20% i byggnader och man vet att byggnadsinnehavarna som regel saknar tillräckligt underlag för att kunna vidta befogade åtgärder. Genom besiktning och deklaration skall de få en “shoppinglista” för jobbet. Men Boverkets förslag utgår från att besiktning skall göras bara “vid behov” och deras konsekvensanalys gör inte skäl för namnet. Den upptar nämligen bara kostnaderna och inte vinsterna av deklaration och besiktning! Hela arbetet andas Biskop Brasks inställning; “Härtill är vi nödda och tvungna”.

Några stora byggnadsföretag och organisationer har bedrivit en intensiv lobbyverksamhet för att urholka deklarations- och besiktningskraven. Deras utgångspunkt har varit att kompetensen finns inom företagen och att intresset av ekonomisk förvaltning är tillräcklig drivkraft. Om detta vore sant skulle tillståndet i deras eget byggnadsbestånd varit bättre än det är, så argumentet klingar falskt. Skrivaren av dessa rader har under många år varit verksam i styrelser i bostadsrättsföreningar knutna till dessa organisationer och kan vittna om att den assistans man får är praktiskt taget obefintlig eller helt generell. En deklaration som utgår från den egna byggnaden skulle vara till stor hjälp.

Men det är också lite märkligt att inte Boverket (lett av en f.d. minister (s)) läser skriften på väggen d.v.s. Oljekommissionens rapport (Oljekom_rprt_juni_2006.pdf). I den finns åtminstone två saker som borde leda till eftertanke. Det ena är att man sätter energieffektivisering i främsta rummet när det gäller åtgärder och det andra är förslaget att inrätta ett Centrum för effektivisering vars ena uppgift kommer att vara att granska hur myndigheterna sköter sina uppgifter i det här avseendet. Och att satsa på att kommissionens förslag inte skulle genomföras i händelse av regeringsskifte är troligen fåfängt. Företrädare för alliansen har framfört likartade synpunkter.

Regeringen som har att bemyndiga Boverket att meddela föreskrifterna (och måste göra det redan före valet) bör tillbakavisa dem som otillräckliga och därmed visa att den av statsministern ledda oljekommissionen inte bara var ett garnityr för valaffischerna. angry

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv