EU, effektivisering - Vem bryr sig?

- Direktivet pratar energi, och en ökad användning av el är en effektivisering, menade Kjell Jansson, VD för Svensk Energi. Han sägs ha gjort det som en kommentar till EUs effektiviseringsdirektiv vid en konferens nyligen. El är en energibärare, det vill säga den för över energi från en resurs. Det innebär att man vid användning av mer el använder mer av denna resurs. Det kan aldrig i sig självt anses effektivt.

För att göra ett påstående huruvida ökad användning av el är bra eller dåligt måste man veta vad den ersätter och av vilken resurs elen producerats.
* El från förnybara resurser och använd för transporter kan ersätta olja och ha mycket högre verkningsgrad - det är effektivare.
* Direktverkande el för uppvärmning av byggnader och producerad i kolkraftverk är ohyggligt ineffektivt.
För Sverige som ett land med handelsutbyte av el över gränserna i Europa kan man inte heller enkelt hävda att svenskar använder bara svensk el.

Elanvändning som är för hög i dåliga belysningsanläggningar, lågpresterande motorer, dåligt isolerade hus, fläktar med låg verkningsgrad, tomgående tryckluftsystem etc. etc. ÄR ALDRIG BRA. Att då komma med käcka uttalanden av den typ som Svensk Energis VD tillskrivs här är vilseledande. Men det kan också vara avsiktligt. Ty lite senare i referatet läser vi: 

EU:s mål sätter ett tak för primärenergianvändningen i EU år 2020 och medlemsstaterna ska ta hänsyn till detta, när deras nationella mål sätts. Det svenska nationella målet sätter inget tak för primärenergianvändningen. Tvärtom; en ökad primärenergianvändning är tillåten.

Så inom EU-familjen säger Sverige: “Spara ni - vi bryr oss inte!” Det är kanske inte en attityd som borgar för grannsämja och den samverkan som EU skulle vara till för.

Låt mig för undvikande av alla missförstånd denna gång sluta med det här: El är mycket viktigt för det uthåliga samhället, men Alla resurser måste användas klokt och sparsamt

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv