Ensam är det lättare att samarbeta

Så kan man väl tolka den svenska inställningen inför ministermötet den 14 februari när man kommenterar hur energieffektiviseringsmålet på 20% skall uppnås. Så här uttrycks denna känsla:

Regeringen delar kommissionens bedömning att ytterligare åtgärder behövs för att klara målet om 20 procents energieffektivisering till år 2020. Regeringen stödjer det danska ordförandeskapets ambition att nå en överenskommelse med Europaparlamentet om energieffektiviseringsdirektivet, under förutsättning att tillräcklig flexibilitet ges till medlemsstaterna till exempel när det gäller utformning av nationella mål.

Kommissionens formulering innebär en absolut minskning efter kompensation för ökad produktion (se bild nedan). Den svenska formuleringen som gäller nu har ju istället som konsekvens att energianvändningen kan öka! Så det är klart att man kan samarbeta bara man själv får bestämma hur.

Men i det svenska ställningstagandet från vilket ovanstående citat är hämtat heter det också i stycket före:

De möjligheter till samarbete mellan medlemsländerna som finns i direktivet, de så kallade samarbetsmekanismerna, bör utnyttjas, och här är det gemensamma elcertifikatsystemet mellan Norge och Sverige ett gott exempel.

Så här finns en öppning! Man skulle ju kunna samarbeta med Danmark om Vita Certifikat! Det har den fördelen att det dessutom sker med en EU-medlem.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv